Participate Translate Blank profile picture
Image for Włosi chcą powrotu do lirów

Włosi chcą powrotu do lirów

Published on

QUICKIES

Krótko i na temat.

Ciao ciao Euro?

We­dług son­da­żu prze­pro­wa­dzo­ne­go przez De­mo­po­lis dla wło­skie­go ma­ga­zy­nu L'Espres­so, 33% Wło­chów chcą wyj­ścia ze stre­fy euro i po­wro­tu do na­ro­do­wej wa­lu­ty, lirów. Licz­ba ta wzro­sła trzy­krot­nie od po­cząt­ku kry­zy­su fi­nan­so­we­go w 2008 roku (12%). Nie­chęć do euro jest naj­więk­sza wśród człon­ków par­tii Ber­lu­sco­nie­goForza Ita­lia (41%) i by­łe­go ko­mi­ka Beppe Gril­lo, M5S (45%).

Źró­dło: L'Espres­so, 13/03/2014

C

ciem­ne in­te­re­sy ucasa

UCAS, in­ter­ne­to­wy sys­tem zgła­sza­nia kan­dy­da­tów na stu­dia w Wiel­kie Bry­ta­nii, za­ro­bił w ze­szłym roku 12 mi­lio­nów fun­tów na sprze­da­wa­niu w ce­lach mar­ke­tin­go­wych pry­wat­nych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych uczniów i stu­den­tów. Na­byw­cy danych? Red Bull, Mi­cro­soft, O2 i Vo­da­fo­ne

Źró­dło: Daily Mail, 14/03/2014

Translated from Il ritorno alla Lira e gli affari sporchi dell'Ucas