Participate Translate Blank profile picture
Image for Wiosna 2014: Co nowego w Cafebabel?

Wiosna 2014: Co nowego w Cafebabel?

Published on

Translation by:

Bianka Kubiak

inside cafébabel

Na wiosnę wybudzamy się z letargu! Przegląd najważniejszych wydarzeń i partnerstw, w które angażuje się Cafebabel tej wiosny.

Wio­sna to bar­dzo in­ten­syw­ny okres dla Eu­ro­py,  a jak jest Eu­ro­pa, to musi być i Cafébabel! Wraz z wy­bo­ra­mi do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go oraz Dniem Eu­ro­py na ho­ry­zon­cie po­ja­wiło się wiele no­wych part­nerstw. Oto nie­któ­re z pro­jek­tów, w które je­ste­śmy za­an­ga­żo­wa­ni:

Wi­ki­sta­ge

Mélanie Sueur, pre­zes Cafébabel, wzię­ła udział w pro­jek­cie Wi­ki­sta­ge, który od­był się 26 kwiet­nia w Ma­ison de l’Eu­ro­pe de Paris. Wi­ki­Sta­ge to wspól­ny pro­jekt non-pro­fit an­ga­żu­ją­cy ludzi z ca­łe­go świa­ta. Jego uczest­ni­cy są wiel­ki­mi miłośnikami ludz­kiej cie­ka­wości i promują trud­ną sztu­kę wy­trwa­nia w swo­ich dzia­ła­niach. Ich głów­nym celem jest stwo­rze­nie dar­mo­wej wi­de­ote­ki, dys­po­nu­ją­cej zaad­re­so­wa­nymi do eks­per­tów py­ta­nia­mi. Tu mo­że­cie po­słu­chać Mélanie opo­wia­da­ją­cą o Za­an­ga­żo­wa­niu po­ko­le­nia Eu­ro­pe­an Youth.

Aby uzy­skać wię­cej in­for­ma­cji (w jęz. fran­cu­skim), klik­nij tutaj.   

Etats généraux de l’Eu­ro­pe

Co roku Eu­ro­pa­no­va oraz Mo­uve­ment européen-Fran­ce or­ga­ni­zu­ją spo­tka­nie mające na celu analizę obecnej sytuacji we Francji. W 2014 roku w jego pro­gra­mie znaj­dą się: 

- de­ba­ty przed­sta­wia­ją­ce po­glą­dy na temat Eu­ro­py w okre­sie po­mię­dzy stycz­niem a kwiet­niem 2014 roku, 

- wspól­ne warsz­ta­ty z eks­per­ta­mi z za­kre­su de­mo­kra­cji, ener­gii i śro­do­wi­ska, me­diów, mło­dzie­ży, za­trud­nie­nia oraz stre­fy euro, 

- dwie sesje ple­nar­ne z kan­dy­da­ta­mi do te­go­rocz­nych wy­bo­rów eu­ro­pej­skich. 

Cafébabel jest part­ne­rem me­dial­nym wy­da­rze­nia. Aby uzy­skać wię­cej in­for­ma­cji (w jęz. fran­cu­skim), klik­nij tutaj.

Eu­ro­pe­an Youth event oraz YO! Fest.

W tym roku pod­czas wy­da­rze­nia Eu­ro­pe­an Youth Event (EYE), które od­było się w dniach 9-11 maja w stras­bur­skiej sie­dzi­bie Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, głos zabrał dyrektor Cafebabel, Ale­xan­dre Heul­ly. Or­ga­ni­za­to­rzy wy­da­rze­nia zwra­ca­ją się do kilku ty­się­cy mło­dych eu­ro­pej­czy­ków w wie­ku­ 16-30 lat. Głów­ne motto EYE to „Po­my­sły ne lep­szą Eu­ro­pę".

EYE sku­pia się na 5 klu­czo­wych dla przy­szło­ści mło­dych eu­ro­pej­czy­ków aspek­tach:

- Za­trud­nie­nie  wśród mło­dych ludzi. Nowe per­spek­ty­wy dla po­ko­le­nia do­tknię­te­go kry­zy­sem;

- Re­wo­lu­cja cy­fro­wa. Przy­szłość in­ter­ne­tu;

- Przy­szłość Unii Eu­ro­pej­skiej. Eu­ro­pa w sta­dium przej­ścio­wym;

- Zrów­no­wa­żo­ny roz­wój. Nowy eu­ro­pej­ski zrów­no­wa­żo­ny biz­nes i styl życia;

- War­to­ści eu­ro­pej­skie. Glo­bal­ny gracz - Uczci­wy gracz?

Cafébabel, a kon­kret­nie Cafébabel Stras­b­urg to part­ner me­dial­ny wy­da­rze­nia YO! Fest. YO!Fest to co­rocz­ny fe­sti­wal po­li­tycz­ny or­ga­ni­zo­wa­ny przez Eu­ro­pe­an Youth Forum przed bu­dyn­ka­mi in­sty­tu­cji eu­ro­pej­skich. Pod­czas fe­sti­wa­lu od­by­wa­ją się licz­ne de­ba­ty i warsz­ta­ty z mu­zy­ką na żywo oraz przed­sta­wie­nia­mi ar­ty­stycz­ny­mi.

Aby uzy­skać wię­cej in­for­ma­cji na temat par­ner­stwa, klik­nij tutaj. Tu mo­żesz rów­nież prze­czy­tać nasze ko­mu­ni­ka­ty pra­so­we w jęz. fran­cu­skim.

TO­UR­NEE i fe­sti­wal Eu­ROPAVOX

Cafébabel to part­ner me­dial­ny fe­sti­wa­lu Eu­ro­pa­vox (jęz. fran­cu­ski). W wy­da­rze­niu wezmą udział nasi dzien­ni­ka­rze, któ­rzy na bie­żą­co będą ko­men­to­wać wy­da­rze­nie w dniach 5-7 czerw­ca.

EU­RO­PE­AN LAB

Eu­ro­pe­an Lab to pro­gram po­zwa­la­ją­cy na wy­mia­nę zdań oraz re­flek­sje, któ­rych celem jest za­an­ga­żo­wa­nie i nada­nie zna­cze­nia no­we­mu po­ko­le­niu eu­ro­pej­skie­mu w dzie­dzi­nie kul­tu­ry, twór­czo­ści, in­no­wa­cyj­no­ści, no­wych me­diów oraz przed­się­bior­czo­ści. Ale­xan­dre Heul­ly za­bie­rze głos pod­czas pa­ne­lu dys­ku­syj­ne­go na temat ak­tu­al­nych zmian w świe­cie me­dial­nym.

Aby uzy­skać wię­cej in­for­ma­cji, od­wiedź stro­nę in­er­ne­to­wą Eu­ro­pe­an Lab.

Ra­di­cal De­mo­cra­cy Video Chal­len­ge

Cafébabel jest part­ne­rem me­dial­nym wy­da­rze­nia, któ­re­go głów­nym za­da­niem jest pre­zen­ta­cja ma­te­ria­łów i dys­ku­sja o po­glą­dach na temat war­to­ści spo­łe­czeń­stwa otwar­te­go oraz re­pre­zen­ta­cji de­mo­kra­cji. Ra­di­cal De­mo­cra­cy to fe­sti­wa­le i pro­gra­my, pod­czas któ­rych przed­sta­wio­ne zo­sta­ną wy­bra­ne prace. Wszyst­kie filmy zo­sta­ną włą­czo­ne do Doc Next On­li­ne Media Col­lec­tion. Filmy wy­gra­nych zo­sta­ną wy­świe­tlo­ne pod­czas Fe­sti­wa­lu Fil­mo­we­go Pla­ne­te+ Doc w War­sza­wie.

Stre­et­scho­ol

Re­dak­tor fran­cu­skiej sek­cji Ca­fe­ba­bel Mat­thieu Amaré bę­dzie re­pre­zen­tan­tem ma­ga­zy­nu pod­czas Stre­et­scho­ol, wy­da­rze­nia zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez por­tal dzien­ni­kar­stwa oby­wa­tel­skie­go Stre­et­press. Mat­thieu po­pro­wa­dzi warsz­ta­ty z pi­sa­nia ar­ty­ku­łów dla me­diów oby­wa­tel­skih ta­kich jak Cafébabel. Aby uzy­skać wię­cej in­for­ma­cji na temat wy­da­rze­nia w jęz. fran­cu­skim, klik­nij tutaj.

Translated from What’s up in Spring 2014?