Participate Translate Blank profile picture
Image for Walc wiedeñski w latynoskim rytmie

Walc wiedeñski w latynoskim rytmie

Published on

Translation by:

Natalia Sosin

W dniach 10-13 maja, w Wiedniu odby³ siê czwarty szczyt UE-Ameryka £aciñska. Spo³eczeñstwo nalega, aby wykorzystaæ nadarzaj±c± siê okazjê do poruszenia problemu walki z bied± i dostêpu do z³ó¿ naturalnych.

Sytuacja w krajach Ameryki £aciñskiej zmienia siê bardzo szybko, wszêdzie pojawiaj± siê lewicowe rz±dy. W latach 90. relacje UE-Ameryka £aciñska skoncentrowane by³y na umowach komercyjnych. Nowy kurs polityczny jest dobrym t³em dla dzia³añ maj±cych na celu skierowanie partnerstwa w kierunku nowych horyzontów dzia³añ.

Kolosalna miêdzynarodowa mobilizacja przeciwko biedzie, w 2005, która zgromadzi³a w sumie oko³o 15 milionów ludzi, sta³a siê dowodem na to, ze Europejczycy s± w stanie wywrzeæ nacisk na rz±dy, aby te wywi±zywa³y siê z obietnic danych krajom rozwijaj±cym siê. To dobry pocz±tek nowego rodzaju partnerstwa.

Szczyt

Poza typowym spotkaniem g³ów pañstw, Szczyt Wiedeñski wyró¿nia rozwijaj±ca siê struktura wspó³pracy pomiêdzy spo³eczeñstwami pañstw Europy i Ameryki £aciñskiej. Forum Europejsko-Latynoskie, do którego nale¿± zwi±zki zawodowe i organizacje pozarz±dowe zajmuj±ce siê kwestiami ¶rodowiska, praw cz³owieka i pomocy humanitarnej, z³o¿y³o wiele propozycji w deklaracji przedstawionej przywódcom pañstw podczas szczytu.

Pocz±tkowe za³o¿enia to: stworzenie fundacji zajmuj±cej siê walk± z nêdz± w Ameryce £aciñskiej. Raport ONZ opublikowany w ubieg³ym roku przez United Nations Development Programme (UNDP) podkre¶la³ bezpo¶rednie powi±zania pomiêdzy wzrostem biedy i os³abieniem prawicy w Ameryce Po³udniowej. UE, która wytwarza 40% z pomocy przekazywanej Ameryce £aciñskiej i Karaibom, ma tu znacz±c± role. Pomimo tego, dokument opublikowany na pocz±tku kwietnia 2006 przez europejskie organizacje pozarz±dowe, dowodzi, ze najwiêksze pañstwa UE nie wywi±zuj± siê ze swoich obietnic przekazywania 0.7% PKB na pomoc zagranicy. Co gorsze, dokument stwierdza, ze niektóre z nich sztucznie zawy¿y³y wska¼niki przekazanej rzekomo pomocy, w³±czaj±c do rozliczenia np. przyjmowanych na studia zagranicznych studentów i kasowanie d³ugów Iraku.

Koniec sprzecznych wiadomo¶ci

Kolejn± fundamentaln± dla Ameryki Po³udniowej kwesti± jest dostêp do naturalnych surowców. Niedawna nacjonalizacja boliwijskich rezerw gazu popierana przez prawie 90% populacji, pokazuje, jakie efekty wywar³ brak dostêpu do podstawowych ¼róde³. Kraje UE musz± zaprzestaæ wysy³ania sprzecznych sygna³ów. Obecnie, z jednej strony popieraj± tworzenie gigantów energetycznych, aby zapewniæ Unii niezale¿no¶æ energetyczn±, z drugiej: wymagaj± zwiêkszenia kontroli nad rynkami gazu, elektryczno¶ci i wody w Ameryce Po³udniowej. Je¶li Unia powa¿nie my¶li o wspó³pracy, powinna raczej zachêcaæ Amerykê Po³udniow± do uzyskania niezale¿no¶ci.

Aby rozwiaæ niejasno¶ci i wywrzeæ nacisk na rz±dz±cych, organizacje pozarz±dowe bêd± wzywaæ do utworzenia rozwi±zañ alternatywnych. Poprzez akcje maj±ce na celu zwrócenie uwagi na ³amanie praw cz³owieka, takie jak odcinanie wody, przez wielkich dostawców, organizatorzy maj± nadziejê dotarcia z wa¿nym przes³aniem od spo³eczeñstwa dla rz±dz±cych: walka z ubóstwem i szanowanie praw cz³owieka to sprawy wa¿ne dla obywateli obu kontynentów i mog± stanowiæ fundament wspó³pracy.

Translated from Rythme latino pour le Sommet de Vienne