Participate Translate Blank profile picture
Image for Promocja integracji Muzułmanów

Promocja integracji Muzułmanów

Published on

Integracja młodych Muzułmanów z europejskim społeczeństwem w celu zapobieżenia marginalizacji i ekstremizmowi jest wyzwaniem, przed którym stają rządy wszystkich europejskich krajów.

Wiele północnoamerykańskich i europejskich mediów relacjonując tematy powiązane z terrorystycznymi atakami od 11 września automatycznie traktuje „terrorystyczny” i „ekstremistyczny” ruch jako synonim „muzułmańskiego” lub „islamskiego” działacza, czy organizacji. Prawda jest taka, że „islamski terroryzm”, którego wszyscy tak się obawiają, reprezentuje tylko niewielki aspekt globalnego terroryzmu. Niezliczeni muzułmańscy aktywiści i organizacje pracują nad przezwyciężeniem tego strachu i umocnieniem pokojowej koegzystencji pomiędzy członkami wszystkich wiar, nie licząc nawet specjalnie na uznanie swoich zasług.

Różnorodność europejskich Muzułmanów

Duża liczba muzułmańskich organizacji wzięła swoje początki od czasów muzułmańskiej emigracji do Europy w latach 50-tych i 60-tych, odzwierciedlając różnorodność europejskich 12-15 milionów Muzułmanów, różne konteksty prawne, polityczne i historyczne, w których oni sami siebie postrzegają. Islam (w swojej głównej sunnickiej tradycji) nie jest skonstruowany hierarchicznie tak jak chrześcijaństwo i wiele organizacji działa tylko lokalnie, reprezentując jedynie małe społeczności północnych Afrykanów, Turków, czy Pakistańskich Muzułmanów. Same tylko Niemcy, goszczą około 2 000 (głównie sunnitów tureckich), a Brytyjczycy pomiędzy 600 a 1200 (głównie pakistańskich) muzułmańskich organizacji wszelkiego rodzaju.

Szacuje się, że tylko około 10 procent europejskich Muzułmanów jest członkami takich organizacji, które skupione są w ośrodkach miejskich, czy (uprzednio) przemysłowych przedmieściach wielkich miast. Co więcej, różnią się one głoszoną nauką, wielkością, źródłami finansowania i prowadzonymi działaniami, co sprawia, że ich wpływ na europejski religijny, polityczny i społeczny krajobraz jest trudny do ustalenia. Opinie ekspertów na ich temat oscylują od uznawania ich za „muzułmańskie getta” po „ośrodki mediacji” pomiędzy społecznością muzułmańską a państwem.

Integracja młodzieży muzułmańskiej

Abstrahując od tej różnorodności, większość organizacji muzułmańskich ostatnio przeorientowało swoje główne cele na uczynienie Europy swoim domem i integrację muzułmańskiej młodzieży. Islamskie organizacje bez wątpienia zyskały na ważności, nie tylko jako reprezentacja europejskich Muzułmanów na wszystkich szczeblach politycznych, ale również jako dostarczyciele usług socjalnych dla młodzieży.

W kontekście ostatnich ataków terrorystycznych, w które byli zaangażowani muzułmańscy ekstremiści i powszechnie panujących przesądów i obaw po stronie zarówno muzułmańskiej, jak i nie-muzułmańskiej, islamskie organizacje są obecnie głównymi pośrednikami pomiędzy państwem, społeczeństwem i muzułmańskimi wspólnotami.

Inicjatywy takie jak Dzień Otwartych Meczetów w Austrii, Niemczech i innych europejskich krajach wzmacniają otwarty dialog niezbędny w Europie do uznania innych interesów i tożsamości naszych społeczeństw.

Zadanie dla rządu

Mają także miejsce inicjatywy lokalne, w ramach których organizacje działające przy meczetach i domach modlitwy prowadzą poradnictwo rodzinne, zajęcia seminaryjne oraz oferują pomoc w znalezieniu pracy. Te lokalne grupy samopomocy, często finansowane przez swoich członków, są ważnym wsparciem dla muzułmańskiej młodzieży, która często staje twarzą w twarz z dyskryminacją na rynku pracy i ma utrudniony dostęp do zatrudnienia. Miasta takie jak: Paryż, Londyn, Frankfurt, Monachium zachęcają muzułmańskie organizacje do współdziałania z lokalnymi władzami, aby dać młodym Muzułmanom wsparcie w szkole i w znalezieniu pełnego zatrudnienia.

Muzułmańskie organizacje są komplementowane za działalność integracyjną przez prywatne nie-muzułmańskie organizacje, jak Lichterkette e.V w Monachium, która skupia się na potrzebach muzułmanów poprzez koordynowanie nauki języka, programach edukacyjnych, poradnictwie i profesjonalnym treningu. Media alternatywne i gazety, takie jak Islamische Zeitung w Niemczech i Sezam we Francji dostarczają swoim muzułmańskim i nie-muzułmańskim czytelnikom bardziej przyjaznego spojrzenia na Muzułmanów w Europie, jako integralnych członków społeczności.

W momencie, gdy muzułmańska młodzież będzie uznawana za aktywną część europejskiej przyszłości rola organizacji muzułmańskich będzie mogła zostać zredukowana do sfery publicznej. Do tego czasu będą one jednak odgrywały decydującą rolę i reprezentowały jedną z kluczowych pozycji w integracji młodzieży muzułmańskiej.

Translated from Promoting Muslim integration