Participate Translate Blank profile picture
Image for [pol] Niezależność energetyczna od rosji- G7 przyspiesza

[pol] Niezależność energetyczna od rosji- G7 przyspiesza

Published on

Translation by:

Marika Sendecka

Po­li­ty­ka ener­ge­tycz­na była trze­cim punk­tem w agen­dzie G7. Głów­nym py­ta­niem było jak można za­pew­nić bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne UE i Ukra­nie. Za­miast in­te­re­su­ją­cych no­wo­ści Mer­kel przedstawiła tylko po­par­cie sze­fów państw G7 dla znanej deklaracji z konferencji mi­ni­strów ener­ge­ty­ki. Jed­nak kilka z pro­po­no­wa­nych dzia­łań to pój­ście od razu na ca­łość. 

Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej dru­gie­go dnia szczy­tu G7 sze­fo­wie państw Mer­kel, Hol­lan­de, Ca­me­ron, Renzi, Abe, Obama i Har­per roz­ma­wia­li o energii łącz­nie tylko kilka se­kund. Mer­kel wy­ja­śni­ła, że G7 po­pie­ra idee mi­ni­strów ener­ge­ty­ki G7 i cho­dzi­ło tylko o opra­co­wa­nie stra­te­gii.  Hol­lan­de opi­sał bli­ski zwią­zek bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go i nie­za­leż­no­ści. Żeby każdy wie­dział, co to ozna­cza, Mer­kel do­da­ła: " Na­tu­ral­nie mówiło się tutaj po­now­nie o za­leż­no­ści wielu eu­ro­pej­skich państw od ro­syj­skie­go gazu".

DO SWI­DAN­JA, ro­syj­ski gazie!

W ciągu sze­ściu mie­się­cy, co ozna­cza w krót­kim cza­sie do naj­bliż­szej zimy, przy współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej Agen­cji Ener­ge­tycz­nej (IEA) i Ko­mi­sji UE, po­win­ny zo­stać usta­lo­ne dzia­ła­nia, które za­gawarn­tu­ją za­opa­trze­nie Eu­ro­py w gaz. Bio­rąc pod uwagę eu­ro­pej­ską sieć prze­sy­łu gazu,  jest to ogrom­ne za­da­nie do wy­ko­na­nia. Aby unik­nąć sy­tu­acji kry­zy­so­wej w po­sta­ci za­krę­ce­nia gazu przez Rosję, na­tych­miast zajmą się opra­co­wa­niem "Ener­ge­tycz­nych pla­nów po­stę­po­wa­nia kry­zy­so­we­go na zimę 2014-2015". Inni eks­per­ci sku­pia­ją się na po­szu­ki­wa­niu sła­bych punk­tów w ob­sza­rze za­pew­nia­nia do­staw ener­gii. Do osiągnięcia celu potrzebne jest również przyspieszenie  zwięk­sza­nia efek­tyw­no­ści po­zy­ski­wa­nia ener­gii ze źró­deł od­na­wial­nych.

CO­PY-PAS­TE z planu mi­ni­strów ener­ge­ty­ki

Jed­nak­że nie ma tutaj zbyt wiele nowości. Wy­ni­ki szczy­tu G7 zo­sta­ły prze­ko­pio­wa­ne, w pra­wie nie­zmie­nio­nej for­mie, z kon­fe­ren­cji mi­ni­strów ener­ge­ty­ki państw grupy G7. Mi­ni­stro­wie ob­ra­do­wa­li w dniach 5-6 maja 2014 w Rzy­mie. Je­dy­ny do­da­tek: "G7 prosi mi­ni­strów ener­ge­ty­ki o kon­ty­nu­ację rzym­skiej Ini­cja­ty­wy Ener­ge­tycz­nej  G7 i zło­że­nie spra­woz­da­nia na szczy­cie w 2015 roku."

Deklaracja, opu­bli­ko­wa­na przez mi­ni­strów ener­ge­ty­ki, po­ka­zu­je przed ja­ki­mi ak­tu­al­ny­mi wy­zwa­nia­mi ener­ge­tycz­ny­mi stoi obec­nie Eu­ro­pa.  Na przy­kład " za­pew­nie­nie ener­gii nie po­win­no być wy­ko­rzy­sty­wa­ne jako śro­dek na­ci­sku po­li­tycz­ne­go". Mi­ni­stro­wie są "głę­bo­ko za­nie­po­ko­je­ni" kon­se­kwen­cja­mi jakie może przynieść roz­wój wy­da­rzeń na Ukra­inie dla bez­pie­czeń­stwa dostaw energii.  Swo­imi dzia­ła­nia­mi chcą "za­ini­cjo­wać fun­da­men­tal­ne i dłu­go­trwa­łe zmia­ny", które  za­gwa­ran­tu­ją eu­ro­pej­skie bez­pie­czeń­stwo ener­ge­tycz­ne.

Zbli­że­nie tylko przez dy­stans?

Nie­ja­sne jest czy upra­gnio­na nie­za­leż­ność ga­zo­wa  spra­wi, że zwią­zek  UE z Rosją sta­nie się rze­czy­wi­ście bar­dziej zgod­ny. W każ­dym razie kiedy Eu­ro­pa sta­nie się nie­za­leż­na od Rosji, nic nie be­dzie stało na prze­szko­dzie przy­szłym sank­cjom. Do tej pory Eu­ro­pa za­wsze po­dą­ża­ła ścież­ką " wol­ność przez po­łą­cze­nie", teraz  ist­nie­ją­ce po­łą­cze­nia (jak ga­zo­cią­gi) po­win­ny znów zo­stać ogra­ni­czo­ne. Nie­któ­rym związ­kom do­brze robi tro­chę dy­stan­su, czy do­ty­czy to rów­nież G7 i Rosji?

Translated from Energieunabhängigkeit von Russland: Die G7 geben Gas