Participate Translate Blank profile picture
Image for pOETYCKI KALENDARZ ADWENTOWY: PIERWSZE DRZWI

pOETYCKI KALENDARZ ADWENTOWY: PIERWSZE DRZWI

Published on

Translation by:

Kamila Król

Jest Adwent. Dla pierwszych chrześcijan, czas oczekiwania. Dla bohaterki powieści Tajemnica Bożego Narodzenia autorstwa Josteina Gaardera, jest to czas na podróż do Betlejem w pogoni za barankiem-zabawką. Czas dla dzieci z całej Europy na otwieranie z podekscytowaniem miniaturowych drzwiczek i na wpatrywanie się w czekające niespodzianki.

Być może, jeśli za­po­mnieć o wy­kań­cza­ją­cych za­ku­pach pre­zen­tów i po­spo­li­tych po­po­we pio­sen­kach bo­żo­na­ro­dze­nio­wych, w Ad­wen­cie cho­dzi wła­śnie o wpa­try­wa­nie się w nie­spo­dzian­ki. A czy ist­nie­je coś co le­piej wy­wo­łu­je to uczu­cie zdu­mie­nia niż po­ezja? Przez na­stęp­ne 24 dni, bę­dzie­my za­miesz­czać frag­men­ty po­ezji i linki do pro­jek­tów zwią­za­nych z po­ezją które my po­ko­cha­li­śmy. Więc jeśli twoja matka nie wy­sła­ła ci w tym roku ka­len­da­rza ad­wen­to­we­go, nie bądź  za­nie­po­ko­jo­ny. Jest Ad­went. Zwiń się bli­żej ognia, otul rę­ko­ma kubek grza­ne­go wina i otwórz pierw­sze drzwi. 

The first door: The Bo­ok­shop Band

Wziąć jedną książ­kę i trzech uta­len­to­wa­nych mu­zy­ków. Wy­mie­szać z umi­ło­wa­niem do pi­śmien­nic­twa. Przy­pra­wić dzi­wac­twem. Po­da­wać w księ­gar­ni. Re­zul­tat: The Bo­ok­shop Band. Fan­ta­stycz­nie uro­kli­wa grupa mu­zy­ków któ­rzy piszą pio­sen­ki o książ­kach i grają je w księ­gar­niach. 

Jeśli macie po­mysł na pro­jek­ty któ­ry­mi chcie­li­by­ście się po­dzie­lić w ra­mach Ka­len­da­rza Adwentowego, daj­cie nam znać! Mo­że­cie je wy­słać przez twit­ter (@slen­der_me­ans) albo na ema­ila po­etry[at]ca­fe­ba­bel.​com.

Translated from Poetry Advent Calendar: The First Door