Participate Translate Blank profile picture
Image for Nietypowy kandydat z Edynburga

Nietypowy kandydat z Edynburga

Published on

Story by

TA TA RU .

Translation by:

Marek Korkiewicz

PolitykaEU in MotionEU in Motion w Edynburgu

Za­trud­ni­li­by­ście mnie jako pie­ka­rza, gdy­bym nie miał zie­lo­ne­go po­ję­cia o pie­cze­niu chle­ba? Za­pew­ne nie. I macie rację.  

Murdo Mac­le­an był kan­dy­da­tem do te­go­rocz­nych wy­bo­rów eu­ro­par­la­men­tar­nych z ra­mie­nia par­tii No2EU z Edyn­bur­ga.

Dał się poznać jako miły czło­wiek. Spodobała mi się jego uczci­wość, skrom­ność i szcze­rość po­glą­dów.

Czy jest jednak od­po­wied­nim kan­dy­da­tem do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go?

Nie.

Dla­te­go, że chce odłą­czyć Szko­cję lub całą Wiel­ką Bry­ta­nię od Eu­ro­py?

Też nie.

Zatem dlaczego? Odpowiedź znajdziesz w poniższym filmie.

Story by

Translated from The candidate from Edinburgh