Participate Translate Blank profile picture
Image for Europejskie prawo imigracyjne a młodzi imigranci

Europejskie prawo imigracyjne a młodzi imigranci

Published on

Translation by:

Default profile picture Anna

Polityka

W Unii Europejskiej, z jej 10–12 milionami nielegalnych imigrantów, wyrastające z prawa podejście do tematu migracji jest niezbędne do osiągnięcia pełnej integracji społeczeństwa.

© DRjohn2005Na ograniczenie do sześciu miesięcy czasu przetrzymywania nielegalnych imigrantów zgodzili się w kwietniu 2008 r. słoweńska prezydencja UE, członkowie Komisji Europejskiej i Parlament. Jednak to młodzi imigranci, zwłaszcza nieletni, stwarzają ryzyko nadużyć; 1/3 migrujących na świecie jest w wieku 15-25 lat. Według departament stanu USA z szacowanych obecnie na 27 milionów ofiar handlu ludźmi - liczba, która zgodnie z danymi US NGO Free the Slaves (Uwolnić niewolników) rośnie - 70% stanowią kobiety a 50% dzieci.

Migrujący młodzi

„Dzieci nie są chronione, więc łatwo padają ofiarą wykorzystywania” mówi Eva Biaudet, specjalny reprezentant i koordynator ds. zwalczania handlu ludźmi z Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE)(Organizacji dla ochrony i współpracy w Europie). „Ale młodzi ludzie powinni wziąć udział w kształtowaniu polityki migracyjnej”.

Zaangażowanie młodzieżowych organizacji może być kluczowe. „Młodzi ludzie odgrywają wiodącą rolę zmianie negatywnych wyobrażeń na temat migracji” - mówi Ndioro Ndiaye, deputowany dyrektor generalny z International Organisation for Migration (IOM) (Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji). „Tworzą bezpieczniejszy, przyjazny i wielokulturowy świat dla migrujących. Młodzież musi być aktywna w przyłączaniu się do społeczeństwa obywatelskiego, międzynarodowych organizacji i instytucji edukacyjnych, by stawić czoło obecnym wyzwaniom”.

Ból zatrzymania

© PRODEIN/FlickrImigranci poniżej 18 r.ż. mają takie same prawa jak ich rodacy lub rezydujący odpowiednicy. Po pierwsze i najważniejsze powinni być traktowani jak dzieci, bez względu na ich status. Mimo to co rok kilka tysięcy nieletnich wciąż jest zatrzymywanych w Europie, choć Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka stanowi, że zatrzymania mogą być stosowane tylko jako środek ostateczny i na możliwie najkrótszy okres czasu. Jednak na przykład w Wielkiej Brytanii wciąż nie ma ustalonego limitu czasu na przetrzymywanie dzieci– na ten temat nie ma również  żadnych dostępnych danych.

Problemy, z jakimi borykają się młodzi imigranci, jak dostęp do edukacji, zatrudnienie i duża dyskryminacja, są złożone i mocno zakorzenione. Ndioro Ndiaye mówi, że młodzi imigranci posiadają kluczowe atuty, jak elastyczność, pomysłowość, wytrwałość i chęć do nauki. W dodatku mają łatwiejszy dostęp do informacji i technologii, są w stanie przez dłuższy czas znosić wyzwania migracji i zbierać potencjalne korzyści.

Josep Gonzàlez-Cambray, attaché sekretarza generalnego ds. migracji w rządzie Katalonii, precyzuje trzy główne czynniki, dla których mieszkańcy są zaniepokojeni, gdy mają do czynienia z migracją: „strach przed chaotycznymi falami migracyjnymi, negatywne postrzeganie posiadania getta w mieście i konkurencja w dostępie do środków publicznych”. Jedynym sposobem integracji imigrantów ze społeczeństwem jest zaangażowanie w proces dwóch stron.

Autorka jest przewodniczącą European Youth Forum (YFJ) (Europejskiego Forum Młodzieży), platformy 97 młodzieżowych organizacji w Europie, współpracującej z Unią Europejską, Radą Europy i Narodami Zjednoczonymi w celu promowania interesów młodych ludzi. www.youthforum.org

Translated from Treating Europe’s young migrants right