Participate Translate Blank profile picture
Image for #9 CO MÓWIĄ EURODEPUTOWANI: TWEETY TYGODNIA

#9 CO MÓWIĄ EURODEPUTOWANI: TWEETY TYGODNIA

Published on

Polityka

Kto powiedział, że politycy europejscy to nudni biurokraci? Czas przywrócić Brukseli ludzką twarz. Co tydzień będziemy publikowali najciekawsze tweety kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Dzięki nam odkryjecie nowe idee, wizjonerów i wariatów, a przede wszystkim znajdziecie motywację do głosowania w majowych eurowyborach.

Tłu­ma­cze­nie: „W tym fil­mie nie ma nic sztucz­ne­go #Lo­ve­Li­fe­No­Re­grets”

Oto luk­sem­bur­ska kam­pa­nia pro­mu­ją­ca kon­do­my. Przy tej oka­zji po­wie­my Wam coś o sek­sie w Eu­ro­pie. Mo­że­cie nam wie­rzyć lub nie – we­dług „The Pen­gu­in Atlas of Human Se­xu­al Be­ha­vio­ur” Bry­tyj­czy­cy to naj­bar­dziej ak­tyw­ny sek­su­al­nie naród na kon­ty­nen­cie. Jego przed­sta­wi­cie­le w życiu upra­wia­ją seks śred­nio 2 580 razy i mają 5 part­ne­rów sek­su­al­nych. Seks z Bry­tyj­czy­kiem lub Bry­tyj­ką trwa śred­nio 21 minut. Co cie­ka­we Włosi i Włosz­ki, któ­rzy do nie­daw­na ucho­dzi­li za naj­więk­szych eu­ro­pej­skich aman­tów w rze­czy­wi­sto­ści wcale nie są be­stia­mi w łóżku – za­czy­na­ją późno i koń­czą szyb­ko. Prze­cięt­ny oby­wa­tel lub oby­wa­tel­ka Włoch traci dzie­wic­two póź­niej niż przed­sta­wi­cie­le in­nych na­ro­dów eu­ro­pej­skich (męż­czyź­ni w wieku 19 lat, ko­bie­ty – 20), upra­wia mniej seksu (mniej niż 100 razy w roku) i koń­czy po 14 mi­nu­tach. Takie, po­wiedz­my, espres­so.

W 2001 roku w Por­tu­ga­lii za­le­ga­li­zo­wa­no wszyst­kie nar­ko­ty­ki, co w Eu­ro­pie było wy­da­rze­niem bez­pre­ce­den­so­wym. Od tego czasu w kraju po­sia­da­nie nie­wiel­kich ilo­ści ja­kie­go­kol­wiek z nar­ko­ty­ków, od crac­ku, po DMT, nie jest ka­ra­ne. Ku wiel­kie­mu zdzi­wie­niu scep­ty­ków po le­ga­li­za­cji ilość osób uza­leż­nio­nych od nar­ko­ty­ków w Por­tu­ga­lii zmniej­szył się o po­ło­wę i dziś w kraju za­ży­wa się mniej nar­ko­ty­ków niż w wielu in­nych czę­ściach Eu­ro­py. Czy trze­ba jesz­cze wię­cej do­wo­dów na to, że ogra­ni­cza­nie wol­nej woli oby­wa­te­li nie spraw­dza się w prak­ty­ce? Pod ko­niec maja, po pu­bli­ka­cji Eu­ro­pej­skie­go Ra­por­tu Nar­ko­ty­ko­we­go 2014, do­wie­my się, czy eu­ro­kra­ci są w sta­nie my­śleć lo­gicz­nie i wy­cią­gać wnio­ski z da­nych.

Tłu­ma­cze­nie: „Łapy precz od nie­miec­kich cyc­ków, Mer­kel jest idiot­ką, łapy precz od nie­miec­kich pe­ni­sów”

Nie ma ta­kiej dru­giej par­tii jak „Die Par­tei”. W swym ma­ni­fe­ście po­li­tycz­nym obie­cu­ją, że od­bu­du­ją mur ber­liń­ski. Jeśli cho­dzi o po­stu­la­ty gło­szo­ne w kon­tek­ście wy­bo­rów do eu­ro­par­la­men­tu chcą, żeby UE trzy­ma­ła „łapy precz od nie­miec­kich cyc­ków”. „Die Par­tei” nie jest jesz­cze bar­dzo znaną par­tią, ale daje się po­wo­li po­znać za spra­wą kam­pa­nii, które za­sa­dza­ją się na for­ma­cie ulicz­nych burd. Do kogo jest skie­ro­wa­ny slo­gan: „Mer­kel jest idiot­ką”? We­dług ma­ga­zy­nu EU­ob­se­rver Nie­miec­cy po­li­ty­cy na­le­żą do naj­mniej ak­tyw­nych na Twit­te­rze. Jed­nak za spra­wą ta­kich fil­mów udaje im się pod­bi­jać serca i umy­sły wy­bor­ców.

Bry­tyj­ska par­tia Li­be­ral­nych De­mo­kra­tów pró­bu­je od­da­lić mity zwią­za­ne z imi­gra­cją i pod­kre­ślić w jak wiel­kim błę­dzie jest wielu Bry­tyj­czy­ków. Oka­zu­je się, że prze­cięt­ny Bry­tyj­czyk myśli, że 24%  jego ro­da­ków to mu­zuł­ma­nie, pod­czas gdy tak na­praw­dę jest ich tylko 5%. Na Wy­spach jest kilku kan­dy­da­tów do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, któ­rzy pro­po­nu­ją, by cał­ko­wi­cie za­blo­ko­wać imi­gra­cję w ciągu na­stęp­nych pię­ciu lat, inni stra­szą ma­so­wym na­pły­wem Romów do Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa. We­dług ostat­nich badań Li­be­ral­nym De­mo­kra­tom nie udaje się z po­wo­dze­niem zwal­czać bry­tyj­skich uprze­dzeń zwią­za­nych z imi­gra­cją. Jest za to pewna osoba, która z po­wo­dze­niem je pro­pa­gu­je.

Translated from #9 MEPs... Say What!? Tweets of the Week