Participate Translate Blank profile picture
Image for Życie bez pieniędzy po irlandzku

Życie bez pieniędzy po irlandzku

Published on

QUICKIES

Krótko i na temat.

rok bez pie­nię­dzy - nie­moż­li­we nie ist­nie­je

Pe­wien 29-let­ni Ir­land­czyk, Mark Boyle, roz­cza­ro­wa­ny ist­nie­ją­cym sys­te­mem eko­no­micz­nym, po­sta­no­wił udo­wod­nić, że można ina­czej. Za­ło­żył Fre­eco­no­my Com­mu­ni­ty i prze­żył 365 dni w ogóle nie uży­wa­jąc pie­nię­dzy - co opi­sał w książ­ce „The Mo­ney­less Ma­ni­fe­sto”.

Źró­dło: Huf­fing­ton Post, 17/02

fejs­bu­ko­we lowe

Na pod­sta­wie ana­li­zy Two­jej ak­tyw­no­ści, Fa­ce­bo­ok po­tra­fi prze­wi­dzieć kiedy się za­ko­chu­jesz, kiedy roz­po­czy­nasz zwią­zek i kiedy roz­sta­jesz się z part­ne­rem. Ba­da­nia prze­pro­wa­dzo­ne z oka­zji Wa­len­ty­nek na 18 mi­lio­nach użyt­kow­ni­ków po­twier­dza­ją, jak da­le­ko sięga wpływ me­diów spo­łecz­no­ścio­wych na nasze życie oso­bi­ste.

Źró­dło: Gior­na­let­ti­smo, 17/02