Participate Translate Blank profile picture
Image for Wypadki przy pracy w Europie

Wypadki przy pracy w Europie

Published on

Translation by:

Wioletta Miśko

Społeczeństwo

Unia Europejska cierpi na niedostatek dyrektyw związanych z pracą, bezpieczeństwem i zapobieganiem wypadkom.

Najważniejsze przepisy to Dyrektywa w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa (89/391/EWG), która wprowadza środki w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy i Dyrektywa Seveso (z późniejszymi poprawkami), która kładzie nacisk na kontrolę i zawiera ścisłe reguły w sprawie zagrożenia poważnymi awariami przez niektóre rodzaje działalności przemysłowej. Popatrzmy, jak to wygląda w niektórych krajach europejskich.

Bułgaria: Generalny Inspektorat Pracy w 2006 r. wykazał tylko w sektorze budowlanym ponad 16 tysięcy naruszeń przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Inspektorzy mogą tam wstrzymać pracę i maszyny, usuwać personel niewystarczająco wykwalifikowany i uruchamiać procedury administracyjne i karne.

Francja: prawo przewiduje maksymalną kare pieniężną dla każdej firmy odpowiedzialnej za zabójstwo.

Niemcy: jeśli wypadek przy pracy jest śmiertelny lub bardzo poważny, osoba ta (lub rodzina ofiary) dostaje odszkodowanie w formie renty lub sumy ryczałtowej. W 2005 roku otrzymało je 35 tysięcy pracowników. W niemieckim prawodawstwie nie jest przewidziane oskarżenie firmy o zabójstwo.

Włochy: rodzinie ofiary przyznaje się zadośćuczynienie za szkodę majątkową i, od niedawna, moralną. Nie są brane pod uwagę w odszkodowaniach związki cywilne. Odpowiedzialny za firmę, gdzie zaistnieje śmiertelny wypadek, może ryzykować- jeśli w całym zdarzeniu okaże się brak przestrzegania norm bezpieczeństwa- oskarżenie o zabójstwo umyślne (minimalna kara to 2 lata więzienia). Nowy środek zapobiegawczy zawarty w jednolitym tekście w zagadnieniu niedawno zatwierdzonym nakłada odpowiedzialność na firmy korzystające z usług podwykonawców, wprowadzając normy, które obarczają odpowiedzialnością za bezpieczeństwo oraz za ewentualne wypadki także firmę – zleceniodawcę, a nie tylko wykonawcę zlecenia.

Wielka Brytania: w 2007 roku został zatwierdzony przez Parlament Brytyjski Corporate Manslaughter And Corporate Homicide Act, który po raz pierwszy kodyfikuje oskarżenie o zabójstwo niedbających i lekceważących bezpieczeństwo firm. Sąd ma możliwość zastosowania różnych środków karnych, m.in. publikację ewentualnego wyroku w mediach, a także na głównej stronie internetowej firmy. Średnie odszkodowanie dla rodziny za śmierć w pracy jest poniżej 50 tysięcy funtów, najwyższa wymierzona kara grzywny to 15 milionów funtów.

Rumunia: nowe prawo dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników zostało zatwierdzone w marcu 2006 r. i głównie kładzie nacisk na odpowiedzialność pracodawców.

Hiszpania: w 2003 roku została zatwierdzona reforma norm dotyczących ryzyka w pracy. Przewiduje, że gdyby zaistniały niekorzystne zakazy karne dla firmy postępowanie administracyjne, a więc i sankcje, mogłyby zostać wstrzymane do wyroku sądowego. Poważne wykroczenia są umarzane w ciągu 5 lat od daty zaistnienia; maksymalna kara grzywny wynosi 820 tysięcy euro.

Szwecja: do 2003 r., czyli w minionych 27 latach były tylko dwa przypadki więzienia związane z odpowiedzialnością za śmierć podczas pracy. Przewidziano za to sankcje administracyjne. W 2002 r. został powołany specjalny komitet ankietowy (Arbetsmiljöverkets haverikommission), zajmujący się wszystkimi wypadkami śmiertelnymi i ich możliwymi przyczynami.

Translated from La sicurezza sul lavoro in Europa