Participate Translate Blank profile picture
Image for WIEMY SKĄD WZIĘŁY SIĘ NIEUDANE STYLIZACJE ABBY

WIEMY SKĄD WZIĘŁY SIĘ NIEUDANE STYLIZACJE ABBY

Published on

QUICKIES

Krótko i na temat.

w Abbie ubie­ra­li się brzyd­ko, by nie pła­cić po­dat­ków

Grupa Abba – czyli kicz od­mie­nio­ny przez 4 przy­pad­ki – przy­zna­ła, że ich sce­nicz­ne sty­li­za­cje były brzyd­kie ze wzglę­du na po­dat­ki. Oka­zu­je się, że w Szwe­cji można do­stać ulgę po­dat­ko­wą na ubra­nia, które są tak szka­rad­ne, że nie na­da­ją się do no­sze­nia na ulicy. 

Żró­dło: The Gu­ar­dian

E-pa­pie­ros jest passé, Włosi palą e-jo­in­ty

We­dług pew­ne­go dzien­ni­ka­rza w 2013 roku 100 000 Wło­chów ku­pi­ło płyn­ną ma­ri­hu­anę do swo­ich e-pa­pie­ro­sów. We Wło­szech ist­nie­je już po­dob­no nawet czar­ny rynek „zio­ło­wych kro­pe­lek” do e-szlu­ga. 

Źró­dło: Il Mes­sag­ge­ro

Translated from On sait pourquoi Abba s'habillait si mal