Participate Translate Blank profile picture
Image for WIEMY SKĄD WZIĘŁY SIĘ NIEUDANE STYLIZACJE ABBY

WIEMY SKĄD WZIĘŁY SIĘ NIEUDANE STYLIZACJE ABBY

Published on

QUICKIES

Krótko i na temat.

w Abbie ubie­ra­li się brzyd­ko, by nie pła­cić po­dat­ków

Grupa Abba – czyli kicz od­mie­nio­ny przez 4 przy­pad­ki – przy­zna­ła, że ich sce­nicz­ne sty­li­za­cje były brzyd­kie ze wzglę­du na po­dat­ki. Oka­zu­je się, że w Szwe­cji można do­stać ulgę po­dat­ko­wą na ubra­nia, które są tak szka­rad­ne, że nie na­da­ją się do no­sze­nia na ulicy. 

Żró­dło: The Gu­ar­dian

E-pa­pie­ros jest passé, Włosi palą e-jo­in­ty

We­dług pew­ne­go dzien­ni­ka­rza w 2013 roku 100 000 Wło­chów ku­pi­ło płyn­ną ma­ri­hu­anę do swo­ich e-pa­pie­ro­sów. We Wło­szech ist­nie­je już po­dob­no nawet czar­ny rynek „zio­ło­wych kro­pe­lek” do e-szlu­ga. 

Źró­dło: Il Mes­sag­ge­ro

Story by

Matthieu Amaré

Je viens du sud de la France. J'aime les traditions. Mon père a été traumatisé par Séville 82 contre les Allemands au foot. J'ai du mal avec les Anglais au rugby. J'adore le jambon-beurre. Je n'ai jamais fait Erasmus. Autant vous dire que c'était mal barré. Et pourtant, je suis rédacteur en chef du meilleur magazine sur l'Europe du monde.

Translated from On sait pourquoi Abba s'habillait si mal