Participate Translate Blank profile picture
Image for TŁUMACZENIA, KTÓRYCH PILNIE POTRZEBUJEMY

TŁUMACZENIA, KTÓRYCH PILNIE POTRZEBUJEMY

Published on

inside cafébabel

Masz chwilę?

Chcie­li­by­śmy umieć tak śpie­wać, jak Scar­lett Jo­hans­son w „Mię­dzy sło­wa­mi". Chcie­li­by­śmy umieć tak tłu­ma­czyć, jak Wy. Ale nie po­tra­fi­my. Dla­te­go po­trze­bu­je­my Wa­szej po­mo­cy!

Po­sta­no­wi­li­śmy stwo­rzyć miej­sce, gdzie bę­dzie­my na bie­żą­co ak­tu­ali­zo­wa­li listę ar­ty­ku­łów, które trze­ba naj­pil­niej prze­tłu­ma­czyć.

In­struk­cję wpro­wa­dza­nia tłu­maczeń znaj­dziesz TU.

WSKA­ZÓW­KI RE­DAK­CYJ­NE DLA TŁU­MA­CZY ZNAJ­DZIESZ TU.

Współ­pra­ca od­by­wa się w ra­mach wo­lon­ta­ria­tu i jest bez­płat­na, jak­kol­wiek pu­bli­ku­jesz na wła­snym kon­cie (więc, jeśli chcesz - pod wła­snym imie­niem i na­zwi­skiem). Za okre­ślo­ną licz­bę starannie wykonanych tłu­ma­czeń wy­sta­wia­my re­fe­ren­cje.

.

.

Naj­pil­niej tłu­ma­cza po­trze­bu­ją:

.

.

.