Participate Translate Blank profile picture
Image for Soczi: Norwegia szydzi z rosyjskich ustaw antygejowskich

Soczi: Norwegia szydzi z rosyjskich ustaw antygejowskich

Published on

Translation by:

Monika Pronczuk

Społeczeństwo

Nor­we­ska sieć odzie­żo­wa wy­pu­ści­ła swoją naj­now­szą kam­pa­nię re­kla­mo­wą w dzień roz­po­czę­cia igrzysk olim­pij­skich w Soczi (7 – 23 lu­te­go 2014). Re­kla­ma wy­śmie­wa ro­syj­skie prawo dys­kry­mi­nu­ją­ce ho­mo­sek­su­ali­stów, wpro­wa­dzo­ne przez Pu­ti­na w czerw­cu 2013 roku. To wła­śnie prawo stało się solą w oku ogól­no­świa­to­wej spo­łecz­no­ści LGBT.

Nor­we­ska marka odzie­żo­wa XXL All Sports Uni­ted po­sta­no­wi­ła ugodzić Pu­ti­na w jego wraż­li­wy punkt. Kam­pa­nia re­kla­mo­wa, na­krę­co­na w grud­niu 2013 roku w hisz­pań­skiej Le­ri­dzie, za­ty­tu­ło­wa­na jest „Air­port Love”. Cel kam­pa­nii? Ośmie­sze­nie ustaw z 2013 roku, które za­bra­nia­ją pod karą grzyw­ny lub wię­zie­nia „pro­pa­gan­dy” ho­mo­sek­su­al­nej wśród nie­let­nich. W spo­cie wi­dzi­my mę­skich spor­tow­ców (m.​in. An­der­sa So­lu­ma, by­łe­go mi­strza świa­ta w piłce noż­nej fre­esty­le i Sune Wen­t­zel, by­łe­go mi­strza fris­bee, red.), któ­rzy pró­bu­ją po­de­rwać atrak­cyj­ną dziew­czy­nę prze­mie­rza­ją­ca lot­ni­sko w wy­de­kol­to­wa­nej bluz­ce. I tutaj spo­ty­ka wi­dzów nie­spo­dzian­ka: tak na­praw­dę idzie ona na spo­tka­nie ze swoją part­ner­ką, która czeka na nią przy wyj­ściu. Bar­dzo chcie­li­by­śmy zo­ba­czyć ten sam spot z parą gejów, ale i tak trze­ba przy­znać, że kam­pa­nia jest wy­jąt­ko­wo traf­na bio­rąc pod uwagę oko­licz­no­ści.

Warto wspo­mnieć, że nie jest to pierw­sza tego typu pro­duk­cja zre­ali­zo­wa­na przy oka­zji Igrzysk Olim­pij­skich – po­dob­ną te­ma­ty­ką zaj­mo­wał się już mię­dzy in­ny­mi Ca­na­dian In­sti­tu­te of Di­ver­si­ty and In­c­lu­sion, czy bry­tyj­ska sta­cja te­le­wi­zyj­na Chan­nel 4.

Translated from Sotchi : la Norvège sèche la Russie sur les lois anti-gays