Participate Translate Blank profile picture
Image for Słowenia przewodzi Unii

Słowenia przewodzi Unii

Published on

Translation by:

Default profile picture ela wtulich

Polityka

Licząca niewiele ponad dwa miliony mieszkańców Słowenia w 2004 roku wstąpiła do Unii Europejskiej, której właśnie zaczęła przewodniczyć. To jej debiut w tej roli.

Słoweńcy w Unii Europejskiej są od niedawna, ale już zaczynają wieść prym wśród nowo przyjętych państw. Pierwszego lipca 2007 r. Słowenia wprowadziła euro a 6 grudnia ubiegłego roku weszła do strefy Schengen. Kraj sumiennie przygotował się do swej prezydencji aby wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Od dwóch lat grupy robocze pod przewodnictwem różnych ministrów kolejno przygotowywały się do sześciomiesięcznego przejęcia obowiązków. Zatrudniono 315 nowych urzędników oraz przeznaczono 62 mln euro, by ten niewielki, powstały po rozpadzie Jugosławii kraj mógł podejmować działania na szeroką skalę.

W celu zaznajomienia się z zawiłościami związanymi z prezydencją, przez ostatnie sześć miesięcy Słoweńcy regularnie towarzyszyli Portugalczykom w spotkaniach, którym ci przewodniczyli. Równie pomocni okazali się pracownicy Sekretariatu Rady UE.

Priorytety nowego państwa członkowskiego

Państwa członkowskie często wykorzystują swą prezydencję by nadać szybsze tempo sprawom służącym ich interesom. Nowa sytuacja w jakiej znalazła się Słowenia rodzi wiele pytań, zwłaszcza jeśli chodzi o Bałkany.

Premier Janez Janšaš poinformował swych partnerów, że Słowenia chce kontynuować proces rozszerzania Unii. Według niego, z członkostwem w UE wiążą się same zalety, sprzyja ono również stabilności polityczno-ekonomicznej Bośni, Kosowa czy Serbii, gdzie napięcia są wciąż widoczne. Negocjacje akcesyjne z Chorwacją i Turcją zyskają więc polityczne wsparcie ze strony Słowenii, mimo iż fakt ten spotyka się z krytyką niektórych państw, w tym Francji.

Z położeniem geograficznym Słowenii oraz jej historią wiążą się jeszcze inne priorytetowe tematy o których wspomina się już dziś: ocieplenie klimatu, polityka energetyczna i zależność Europy od Rosji.

Zawężone pole do manewru

W rzeczywistości Słowenia ma bardzo zawężone pole działania. Zgodnie z regułą, "priorytety prezydencji" powinny stanowić kontynuację działań poprzedników i wpisywać się w ramy ustalone w grudniu 2006 r. przez poprzednio sprawujących prezydencję Niemców i Portugalczyków.

Trzy inne aspekty pozwalają przypuszczać, że Słoweńcy nie wykorzystają w pełni swej sytuacji by zająć się ważnymi dla nich sprawami. Po pierwsze, podobnie jak państwom skandynawskim, Słowenii zależy na tym by zostać partnerem, z którym liczą się inne kraje Unii. Dlatego też Słowenia będzie kontynuować politykę prowadzoną w trakcie prezydencji niemieckiej i portugalskiej. Tym samym zajmie się strategią lizbońską, zwiększeniem zakresu wolności, bezpieczeństwem i sądownictwem a także wzmocnieniem znaczenia Unii poza jej granicami.

Aktualności międzynarodowe

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, z którą prezydencja słoweńska będzie musiała się zmierzyć, czyli przyjęcie uproszczonego traktatu UE. Na proces ratyfikacji z pewnością większy wpływ będą miały państwa członkowskie i poszczególne parlamenty narodowe. Jednakże Igor Sencar, ambasador Słowenii przy Unii Europejskiej, wymienia około czterdzieści punktów, które wymagają poszerzonych negocjacji ze strony krajów europejskich. Zakres władzy prezydenta europejskiego i rola Europolu to jedne z kwestii, które należy dopracować.

Prezydencja słoweńska zbiega się też w czasie z zakończeniem negocjacji dotyczących statusu Kosowa (10 grudnia 2007r.). Słowenia będzie musiała wspiąć się na wyżyny dyplomacji by bronić wspólnego stanowiska państw członkowskich co do niepodległości byłej serbskiej prowincji. Dramatyczną konsekwencją braku jednomyślności mógłby być kolejny paraliż UE na scenie międzynarodowej. To duża odpowiedzialność dla Słoweńców, na szczęście dobrze przygotowanych do podjęcia wyzwania.

Kluczowe wydarzenia podczas słoweńskiej prezydencji:

13-14 marca 2008 r. i 19-20 czerwca 2008 r.: Zebrania Rady Europejskiej pod przewodnictwem Słowenii to najbardziej medialne wydarzenia, podczas których głowy państw i premierzy spotkają się by dyskutować na temat przyszłych kierunków rozwoju UE.

24-26 stycznia 2008 r.: Spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w celu omówienia bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

21-22 lutego 2008 r.: Spotkanie ministrów obrony dotyczące otwarcia na konkurencję europejskiego rynku zamówień obronnych oraz przyszłej misji wojskowej UE w Darfurze.

11-12 marca 2008 r.: Konferencja na temat zarządzania zewnętrznymi granicami UE.

Również kwiecień obfitował będzie w wydarzenia:

4-5 kwietnia 2008 r.: Spotkanie ministrów ekonomii i finansów.

11-12 kwietnia 2008 r.: Spotkanie ministrów środowiska.

15-16 kwietnia 2008 r.: Spotkanie dotyczące polityki konkurencji.

Pierwszego lipca 2008 r.: Słowenia przekaże pałeczkę Francuzom.

Translated from La Slovénie retrousse ses manches