Participate Translate Blank profile picture
Image for Rzymska policja używa twittera do łapania piratów drogowych

Rzymska policja używa twittera do łapania piratów drogowych

Published on

QUICKIES

Krótko i na temat.

Twit­ter nową bro­nią po­li­cji w rzymie

Po­li­cja w sto­li­cy Włoch po­sta­no­wi­ła wy­ko­rzy­stać gniew Rzy­mian na źle za­par­ko­wa­ne sa­mo­cho­dy i mo­to­cy­kle, pro­sząc ich o umiesz­cza­nie zdjęć pi­ra­tów dro­go­wych na Twit­te­rze. W ten spo­sób po­li­cjan­ci mogą ła­twiej na­mie­rzyć kie­row­ców, któ­rzy nie prze­strze­ga­ją prawa.

Źró­dło: Gior­na­let­ti­smo, 17/03

Naga Uwaga

Po­dob­no lon­dyń­scy kie­row­cy nie za­uwa­ża­ją ro­we­rzy­stów, co staje się przy­czy­ną wielu wy­pad­ków. W związ­ku z tym Zwią­zek Au­to­mo­bi­li­stów w Lon­dy­nie prze­pro­wa­dził nie­ty­po­wą kam­pa­nię in­for­ma­cyj­ną. Opła­co­ny ro­we­rzy­sta prze­mie­rzał lon­dyń­skie ulice cał­ko­wi­cie nago, aby przy­cią­gnąć uwagę prze­chod­niów i kie­row­ców. Mamy tylko na­dzie­ję, że nie za­po­mniał przy tym o kasku ...

Źró­dło: L'ADN, 14/03

Translated from La policía romana encuentra un uso a Twitter