Participate Translate Blank profile picture
Image for Russel Crowe spamuje papieża

Russel Crowe spamuje papieża

Published on

Translation by:

Monika Pronczuk

QUICKIES

Krótko i na temat.

niem­cy: sa­ty­rycz­na par­tia po­li­tycz­na ma szan­sę wejść do eu­ro­par­la­men­tu

Mar­tin Son­ne­born, dzien­ni­karz i szef sa­ty­rycz­nej par­tii po­li­tycz­nej Die Par­tei, zna­nej m.​in. z chęci od­bu­do­wa­nia muru ber­liń­skie­go, po­twier­dził w wy­wia­dzie z Die Zeit chęć zbu­do­wa­nia no­we­go muru wokół Szwaj­ca­rii. Łatwo moż­na­by Son­ne­bor­na igno­ro­wać, gdyby nie to, że jego par­tia ma re­al­ne szan­se wejść do Eu­ro­par­la­men­tu.

Źró­dło: Die Zeit, 27/02

Dar­ren Aro­nof­sky - Noe

Rus­sell Crowe spa­mu­je pa­pie­ża

Rus­sell Crowe pró­bo­wał za po­mo­cą Twit­te­ra prze­ko­nać pa­pie­ża, żeby obej­rzał naj­now­szy film z jego udziałem, „Noe”. Przy oka­zji, sko­rzy­stał też z oka­zji, żeby za­re­kla­mo­wać dzie­ło Dar­re­na Aro­no­fsky'ego 1,3 mi­lio­nom użyt­kow­ni­ków, któ­rzy śle­dzą konto pa­pie­ża Franciszka. Nie­ste­ty, jak na razie bez suk­ce­su. No cóż – nie­prze­nik­nio­ne są ścieżki Pana.

Źródło: taz.de, 27/02

Translated from Russell Crowe spamme le pape