Participate Translate Blank profile picture
Image for Quickies tygodnia 3-7.02

Quickies tygodnia 3-7.02

Published on

QUICKIES

Tempo życia przyspiesza i z każdym dniem mamy coraz mniej czasu na małe przyjemności. Nie martwcie się jednak, drodzy Czytelnicy – przecież macie nas, a my wymyśliliśmy Quickies. Quickies to codzienna podwójna porcja krótkich i lekkostrawnych wiadomości z całej Europy. Z tej zabawnej części kontynentu.

PIĄ­TEK

ULU­BIO­NY NAPÓJ PRZY­SZŁYCH NAR­KO­MA­NÓW

Na­sto­lat­ko­wie, któ­rzy są fa­na­mi na­po­jów ener­ge­tycz­nych, mają naj­więk­sze pre­dys­po­zy­cje do tego, żeby w przy­szło­ści zo­stać nar­ko­ma­na­mi albo al­ko­ho­li­ka­mi. Na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Mi­chi­gan po­dej­rze­wa­ją, że ma to zwią­zek z tym, że wy­so­ka kon­sump­cja na­po­jów ener­ge­tycz­nych idzie w parze ze "skłon­no­ścią do ry­zy­ka i po­szu­ki­wa­niem sen­sa­cji". Czas prze­my­śleć tę po­dwój­ną wódkę z red bul­lem...

Źró­dło: Daily Mail, 07/02/2014

BEL­GIJ­SKIE OB­RZE­ZA­NIE

We­dług In­sty­tu­tu Me­dy­cy­ny Tro­pi­kal­nej w Anvers ponad 13 000 miesz­ka­nek Bel­gii jest ob­rze­za­nych, a ko­lej­ne 4 000 jest w gru­pie ry­zy­ka. Po­mi­mo tego, że ob­rze­za­nie dziew­cząt jest nie­le­gal­ne, od 2008 licz­ba ta wzro­sła ponad dwu­krot­nie. Więk­szość ob­rze­za­nych Bel­gi­jek miesz­ka w Bruk­se­li.

Źró­dło: La No­uvel­le Ga­zet­te, 07/02/2014

czwar­tek

w hisz­pa­nii łech­tacz­ki mają głos

Dzien­ni­kar­stwo zna­la­zło swój punkt G - jeden z naj­więk­szych hisz­pań­skich dzien­ni­ków, El Pais opu­bli­ko­wał dzi­siaj fik­cyj­ny wy­wiad z łech­tacz­ką. Opo­wia­da­ła ona mię­dzy in­ny­mi o swo­jej re­la­cji z po­chwą oraz "bez­in­te­re­sow­nej pracy na rzecz ludz­ko­ści". Ide­ały dzien­ni­kar­skie się­ga­ją bruku. 

 Źró­dło: El Pais 6/02/2014

20 mie­się­cy wię­zie­nia za trol­lo­wa­nie sie­bie samej na fa­ce­bo­oku

Pewna Bry­tyj­ka zo­sta­ła ska­za­na jako pierw­sza osoba na świe­cie za wir­tu­al­ne prze­śla­do­wa­nie sie­bie samej. Uży­wa­jąc fik­cyj­ne­go konta na Fa­ce­bo­oku wy­sy­ła­ła sobie ob­raź­li­we wia­do­mo­ści. Re­zul­tat to 20 mie­się­cy wię­zie­nia - jak się oka­zu­je, in­ter­ne­to­we sa­mo­bi­czo­wa­nie ma cał­kiem re­al­ne ko­se­kwen­cje.

Źró­dło: The In­de­pen­dent, 06/02/2014

Środa

BBC życzy Chiń­czy­kom szczę­śli­we­go roku dzi­wek

W mi­nio­ny pią­tek Chiń­czy­cy świę­to­wa­li swój Nowy Rok. Z tej oka­zji BBC w na­pi­sie w jed­nym ze swych pro­gra­mów ży­czy­ło im „happy new year of who­res" za­miast „of horse”. Ups.

Źró­dło: Le Monde

Wło­chy: 10 euro za go­dzi­nę za sta­nie w ko­lej­ce

Wło­chy po­wi­ta­ły nowy rok z dwoma pro­ble­ma­mi: bez­ro­bo­ciem i ko­lej­ka­mi w urzę­dach. Pe­wien 42-la­tek po­sta­no­wił w tej sy­tu­acji zwal­czyć to pierw­sze czy­niąc po­ży­tek z dru­gie­go – zo­stał za­wo­do­wym sta­czem w ko­lej­ce za 10 euro za go­dzi­nę. Gra­tu­lu­je­my po­my­słu, ale w Pol­sce ro­bi­li­śmy to już pięć­dzie­siąt lat temu.

Źró­dło: the Gu­ar­dian

Wto­rek

Z Bol­ly­wo­od do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go

Anna Ka­la­ta, była mi­ni­ster za rzą­dów PiS, bę­dzie kan­dy­do­wać do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go z listy SLD. Warto sobie przy tej oka­zji przy­po­mnieć o bo­ga­tej w do­świad­cze­nia prze­szło­ści Ka­la­ty – wy­stą­pi­ła ona mię­dzy in­ny­mi w bol­ly­wo­odz­kim fil­mie oraz pro­gra­mie ta­necz­nym. „Myślę, że rów­no­wa­ga mię­dzy duszą, umy­słem a cia­łem, którą można osią­gnąć w me­dy­ta­cji, rów­nież po­mo­że w tym, żeby do­brze spra­wo­wać swoją funk­cję” – mówi o swo­jej kan­dy­da­tu­rze.

Źró­dło: tvn24.​pl

W Sta­nach juz dano wie­dzie­li, że w po­li­ty­ce trze­ba być seksi.

Dżen­der za­klę­ty w kloc­kach Lego

Pewna sied­mio­lat­ka o imie­niu Char­lot­te po­ta­no­wi­ła wy­ra­zić swoje nie­za­do­wo­le­nie z nie­rów­ne­go trak­to­wa­nia chłop­ców i dziew­czy­nek w prze­my­śle za­ba­wek. Na­pi­sa­ła list do pro­du­cen­ta kloc­ków Lego, w któ­rym wy­tknę­ła mu, że Lego chłop­cy cho­dzą do pracy, prze­ży­wa­ją przy­go­dy, ra­tu­ją ludzi, a nawet pły­wa­ją z re­ki­na­mi, pod­czas gdy Lego dziew­czy­ny sie­dzą w domu, go­tu­ją i ewen­tu­al­nie cho­dzą na shop­ping.

Źró­dło: metro.​co.​uk

po­nie­dzia­łek

BIG BRO­THER W KO­ŚCIE­LE

Pe­wien ksiądz ze Środy Wiel­ko­pol­skiej po­sta­no­wił uspraw­nić dzia­łal­ność swo­je­go ko­ścio­ła pa­ra­fial­ne­go po­przez za­in­sta­lo­wa­nie w nim kamer. Po­wo­dem była po­dob­no obro­na przed wan­da­la­mi. Wier­ni boją się jed­nak, że cho­dzi o na­gry­wa­nie ich mo­dlitw i spo­wie­dzi.

Źró­dło: Fakt, 03/02

Nos à la Wieża Eif­fla

Zro­bie­nie sobie ope­ra­cji nosa tak, aby przy­po­mi­nał Wieżę Eif­fla po­ma­ga Chiń­czy­kom otrzy­mać dobrą pracę po stu­diach. W Chi­nach nie jest ta­jem­ni­cą, że dobry wy­gląd gra ważną rolę w pro­ce­sie re­kru­ta­cji, a ze­szły rok był naj­trud­niej­szym w hi­sto­rii dla chiń­skich ab­sol­wen­tów. To­ną­cy skal­pe­la się chwy­ta.

Źró­dło: La Tri­bu­ne, 03/02