Participate Translate Blank profile picture
Image for QUICKIES TYGODNIA (27-31.01)

QUICKIES TYGODNIA (27-31.01)

Published on

QUICKIES

Tempo życia przy­spie­sza i z każ­dym dniem mamy coraz mniej czasu na małe przy­jem­no­ści. Nie mar­tw­cie się jed­nak, dro­dzy Czy­tel­ni­cy – prze­cież macie nas, a my wy­my­śli­li­śmy Qu­ic­kies. Qu­ic­kies to co­dzien­na po­dwój­na por­cja krót­kich i lek­ko­straw­nych wia­do­mo­ści z całej Eu­ro­py. Z tej za­baw­nej czę­ści kon­ty­nen­tu.

polub nas na fb

Pią­tek

Par­tia Sar­ko­zy'ego nie dla gejów

Czło­nek fran­cu­skiej Unii na rzecz Ruchu Lu­do­we­go (UMP) spek­ta­ku­lar­nie znisz­czył swoją le­gi­ty­ma­cję człon­kow­ską. Czyn ten miał na celu oka­za­nie nie­za­do­wo­le­nia z tego, jak (ho­mo­sek­su­al­ny i bę­dą­cy w związ­ku mał­żeń­skim) męż­czy­zna był trak­to­wa­ny przez ko­le­gów z par­tii.

Źró­dło: lefigaro.fr

Kry­mi­no­gen­ne ubra­nia z Tesco

Tesco wy­co­fa­ło ze swo­ich skle­pów linię ubrań dla dzie­ci po tym jak pewna Bry­tyj­ka po­skar­ży­ła się, że przez nie jej syn może być prze­śla­do­wa­ny w szko­le przez swo­ich ko­le­gów. Chło­piec nosi oku­la­ry, a na wspo­mnia­nych ubra­niach na­dru­ko­wa­no zwie­rzę­ta w oku­la­rach i na­pi­sy „nerd” i „geek”.

Źródło: dailymail.co.uk

czwar­tek

czer­wo­ne chiny

Chiny ofi­cjal­nie stały się naj­więk­szym świa­to­wym kon­su­men­tem czer­wo­ne­go wina, prze­ści­ga­jąc Wło­chy i Fran­cję. W ze­szłym roku w ca­łych Chi­nach wy­pi­to 1.865 mi­liar­dów bu­te­lek tego szla­chet­ne­go na­po­ju. W Pań­stwie Środ­ka czer­wień tra­dy­cyj­nie sym­bo­li­zu­je po­wo­dze­nie, bo­gac­two i wła­dzę, pod­czas gdy biel ko­ja­rzo­na jest ze śmier­cią - stąd wybór wina na spo­tka­nia służ­bo­we jest dość oczy­wi­sty.

Źró­dło: The In­de­pen­dent

schu­ma­cher żyje!

Mi­cha­el Schu­ma­cher po­ru­szył po­wie­ką! Mi­ni­mal­ny ruch wy­wo­łał la­wi­nę ko­men­ta­rzy. Od czasu po­waż­ne­go wy­pad­ku nar­ciar­skie­go, ten 7-krot­ny zwy­cięz­ca For­muł 1 znaj­do­wał się w sta­nie śpiącz­ki far­mo­ko­lo­gicz­nej. Jego szan­se na prze­ży­cie były do tej pory nie­pew­ne, ale wy­glą­da na to, że Schu­ma­cher po­wo­li wraca do życia.

Źró­dło: Bild

Środa

Wa­ty­kan twe­etu­je zdję­cia Fran­cisz­ka jako Su­per-Pa­pie­ża

Wa­ty­kan opu­bli­ko­wał dziś na swoim Twit­te­rze zdję­cia mu­ra­lu z Rzymu, na któ­rym Pa­pież Fran­ci­szek przed­sta­wio­ny jest jako Su­per­man. Flirt Sto­li­cy Apo­stol­skiej z in­ter­ne­tem trwa!

Źró­dło: le­fi­ga­ro.​fr

Niscy lu­dzie czują się nie­kom­pe­tent­ni

Na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu w Oks­for­dzie od­kry­li, że osoby ni­skie są znacz­nie bar­dziej na­ra­żo­ne na roż­no­ra­kie cier­pie­nia na­tu­ry psy­cho­lo­gicz­nej. Czują się oni mniej kom­pe­tent­ni od wy­so­kich osób, nie­lu­bia­ni w to­wa­rzy­stwie i mają kom­pleks niż­szo­ści. W skraj­nych przy­pad­kach mogą cier­pieć na na­pa­dy pa­nicz­ne­go stra­chu i pa­ra­noi.

Źró­dło: da­ily­ma­il.​co.​uk

wto­rek

W U.K naga focia jest jak sel­fie

Bry­tyj­ski Mi­ni­ster Spraw We­wętrz­nych Nor­man Baker za­ape­lo­wał o to, by na­uczy­cie­le zwra­ca­li więk­szą uwagę na uczniów, któ­rzy wy­sy­ła­ją sek­se­me­sy (se­xtos) i umiesz­cza­ją je w sieci. We­dług ostat­nio prze­pro­wa­dza­nych badań, ponad po­ło­wa mło­dych Bry­tyj­czy­ków uważa wy­mie­nia­nie się na­gi­mi fot­ka­mi za „pret­ty nor­mal”.

Źró­dło: da­ily­ma­il.​co.​uk

W Pol­sce big­Ma­ca do­wio­zą Ci do domu

Pol­ska jest pierw­szym kra­jem w Eu­ro­pie, który roz­pocz­nie do­sta­wę je­dze­nia z Mc Do­nald’sów pro­sto do domu klien­tów. Już nie­dłu­go w nie­dzie­lę nie bę­dzie na­praw­dę po co wy­cho­dzić z domu.

Źró­dło: wykop.​pl

A po­my­śleć, że jesz­cze w grud­niu 2013 roku taka wizja na­le­ża­ła do ga­tun­ku scien­ce fic­tion.

Po­nie­dzia­łek

Ra­bu­nek z pla­sti­ko­wym pi­sto­le­tem w dłoni

Mło­dzież to ma dziś wy­obraź­nię! Pe­wien szes­na­sto­la­tek z nie­miec­kiej miej­sco­wo­ści Bad Füssing po­sta­no­wił ob­ra­bo­wać bank uży­wa­jąc do tego pla­sti­ko­we­go za­baw­ko­we­go pi­sto­le­tu. Ze skra­dzio­ny­mi ty­sią­ca­mi euro pró­bo­wał na­stęp­nie uciec na ro­we­rze do Au­strii. Nie­ste­ty za­trzy­ma­ła go po­li­cja.

Źró­dło: ndtv.​com

400 tys. euro spusz­czo­ne w w to­a­le­cie

Co byś zro­bił z wy­gra­ny­mi na lo­te­rii 400 tys. euro? Niem­ka An­ge­la Maier po­sta­no­wi­ła pie­nią­dze po­drzeć (wcze­śniej upiw­szy się pię­cio­ma bu­tel­ka­mi szam­pa­na) i spu­ścić w to­a­le­cie. Wo­la­ła, aby pły­wa­ły one w kupie, niż zo­sta­ły prze­zna­czo­ne na spła­tę długu w domu star­ców, w któ­rym prze­by­wał jej nie­daw­no zmar­ły mąż.

Źró­dło: da­ily­mir­ror.​co.​uk