Participate Translate Blank profile picture
Image for QUICKIES TYGODNIA (20-24.01)

QUICKIES TYGODNIA (20-24.01)

Published on

QUICKIES

Tempo życia przyspiesza i z każdym dniem mamy coraz mniej czasu na małe przyjemności. Nie martwcie się jednak, drodzy Czytelnicy – przecież macie nas, a my wymyśliliśmy Quickies. Quickies to codzienna podwójna porcja krótkich i lekkostrawnych wiadomości z całej Europy. Z tej ciekawej części kontynentu.

Pią­tek

W Niem­czech za­my­ka­ją wię­zie­nia, bo nie ma w nich kto sie­dzieć

Za­gra­ni­co za­wsze mniej prze­stęp­ców. W Niem­czech jed­nak na­praw­dę – we­dług ostat­nich do­nie­sień po­sta­no­wio­no za­mknąć tam­tej­sze wię­zie­nia Cel­le-Sa­li­nen­mo­or i Braun­schwe­ig, bo nie ma w nich wy­star­cza­ją­co wielu więź­niów.

Źródło: Welt.de

Ma­ni­fe­stu­ją­cy Ukra­iniec zmu­szo­ny do sta­nia nago przy -14°(wideo)

Ukra­iń­ska po­li­cja zmu­si­ła jed­ne­go z pro­te­stu­ją­cych do sta­nia nago na śnie­gu przy -14-stop­nio­wym mro­zie. Naj­wi­docz­niej taka za­ba­wa bar­dzo spodo­ba­ła się po­waż­nym funk­cjo­na­riu­szom pań­stwo­wym, bo ro­bi­li zdję­cia te­le­fo­nem i na­gry­wa­li fil­mi­ki.

Źródło: Today.it

czwar­tek

rok 1984 trzy­dzie­ści lat póź­niej?

Wła­dze Ukra­iny śle­dzą te­le­fo­ny ko­mór­ko­we uczest­ni­ków an­ty­rzą­do­wych de­mon­stra­cji, aby wy­sy­łać im wia­do­mo­ści tek­sto­we przy­po­mi­na­ją­ce, że uczest­ni­czą w „nie­le­gal­nych ma­so­wych za­miesz­kach”. W od­po­wie­dzi na za­rzu­ty opi­nii pu­blicz­nej, przed­sta­wi­cie­le naj­więk­szych ukra­iń­skich sieci ko­mór­ko­wych zde­cy­do­wa­nie od­cię­li się od rzą­do­wej akcji.

Źró­dło: The Gu­ar­dian 23/01/2014

Or­wel­low­skie in­spi­ra­cje Ja­nu­ko­wy­cza

nie­ska­zi­tel­ne ma­nie­ry dilera z są­siedz­twa

Sprze­daw­ca nar­ko­ty­ków w Gre­no­ble wy­wie­sił ogło­sze­nie, w któ­rym ogrom­nie prze­pro­sił swo­ich ki­len­tów za cza­so­we za­wie­sze­nie dzia­łal­no­ści i obie­cał szyb­kie otwar­cie. Uprzej­me prze­pro­si­ny zwró­ci­ły uwagę miej­sco­wej po­li­cji, która ma na­dzie­ję zmie­nić ten stan rze­czy na per­ma­nent­ny.

Źró­dło: Le Dau­phi­ne, 23/01/2014

środa

Bry­tyj­skiej Armii skra­dzio­no Via­grę o war­to­ści 6 000 fun­tów

Od 2007 roku Bry­tyj­skiej armii skra­dzio­no Via­grę o war­to­ści 6 000 fun­tów. Zło­dzie­ja­mi byli sami żoł­nie­rze i per­so­nel. W od­po­wie­dzi na py­ta­nie skąd w ich ap­tecz­kach w ogóle się ona zna­la­zła, Bry­tyj­ska Armia tłu­ma­czy, że oprócz tra­dy­cyj­ne­go za­sto­so­wa­nia Via­grą można rów­nież le­czyć nie­do­ci­śnie­nie krwi. Na pewno. I ospę.

Źró­dło: Daily Mail 22/1/2014

De­ner­wu­ją­cy są­siad? Wjedź mu dżi­pem na kwa­drat!

Pew­ne­go dziad­ka zde­ner­wo­wa­ło to, że są­sie­dzi jego wnucz­ki ha­ła­so­wa­li i ter­ro­ry­zo­wa­li bied­ną dziew­czy­nę. W związ­ku z tym po­sta­no­wił wje­chać w ich salon swoim dżi­pem z na­pę­dem na czte­ry koła. Przed przy­stą­pie­niem do dzie­ła dał na szczę­ście ha­ła­śli­wej ro­dzi­nie 3 mi­nu­ty na ewa­ku­ację.

Źró­dłoDaily Mail 22/1/2014

wto­rek

Ha­ri­bo wy­co­fu­je ra­si­stow­skie czar­ne żelki z Danii i Szwe­cji

Firma Ha­ri­bo wy­co­fa­ła z Danii i Szwe­cji swą mie­szan­kę żel­ków „Skip­per Mix", gdyż oskar­żo­no ją o pro­mo­wa­nie ra­si­stow­skich pod­tek­stów. Żelki z mie­szan­ki przy­po­mi­na­ły czar­ne pry­mi­tyw­ne afry­kań­skie maski, które że­gla­rze przy­wo­zi­li z za­mor­skich po­dro­ży. Cie­ka­we, co by Szwe­dzi i Duń­czy­cy po­wie­dzie­li na pol­skie cia­sto pod ty­tu­łem „mu­rzy­nek".

Źró­dło: mi­di­li­bre.​fr 19/01/2014

Czte­ry firmy, które kon­tro­lu­ją po­ło­wę świa­to­wej pro­duk­cji piwa

Po­mi­mo tego, że cza­sem mozna od­nieść wra­że­nie, że ró­znych ga­tun­ków piwa jest nie­skoń­czo­na ilość, oka­zu­je się, że tylko czte­ry firmy kon­tro­lu­ją po­ło­wę świa­to­we­go rynku piw­ne­go, in­ny­mi słowy 800 pro­du­cen­tów tego od­prę­ża­ją­ce­go na­po­ju. Te firmy to AB InBev, SAB­Mil­ler, He­ine­ken i Carls­berg.

Źró­dło: le­mon­de.​fr 21/01/2014

po­nie­dzia­łek

Złota mło­dzież

Stan psy­chicz­ny mło­dych Bry­tyj­czy­ków to bomba z opóź­nio­nym za­pło­nem. Wg. naj­now­szych badań Young­Minds są oni naj­bar­dziej nie­szczę­śli­wi w Eu­ro­pie. Czyja to wina? Fil­mów porno, drę­cze­nia psy­chicz­ne­go przez ró­wie­śni­ków, de­pre­sji i obaw o przy­szłość. 

Źró­dło: Daily Mail , 20/01/2014

BABY GAY?

Stres, ni­ko­ty­na i am­fe­ta­mi­na - to trzy ele­men­ty, któ­rych nad­mierne spo­ży­wa­nie pod­czas ciąży de­cy­du­je o na­ro­dzi­nach przy­szłe­go ho­mo­sek­su­ali­sty lub bi­sek­su­ali­sty. Ta sen­sa­cyj­na wia­do­mość po­cho­dzi z naj­now­szych badań neu­ro­lo­ga Dicka Swab­ba z Am­ster­da­mu.

Żró­dło: Fakt, 20/01/2014 

:

Translated from Quickies della settimana (20.01 - 24.01)