Participate Translate Blank profile picture
Image for quickies tygodnia (06.01 - 10.01)

quickies tygodnia (06.01 - 10.01)

Published on

QUICKIES

Krótkie wiadomości tego tygodnia, które koniecznie musicie poznać!

MEIN KAMPF WIELKIM HITEM INTERNETU

„Mein Kampf” – kontrowersyjny manifest Adolfa Hitlera cieszy się ogromną popularnością w sieci. Ponad 10 000 internautów ściągnęło książkę w 12 różnych angielskich wersjach. Według ekspertów od marketingu, „Mein Kampf” i iPad idą ramię w ramię. 

Fran­cja: nie za­pła­cą po­dat­ków do­pó­ki nie do­sta­ną in­ter­ne­tu

Miesz­kań­cy nie­wiel­kiej fran­cu­skiej miej­sco­wo­ści Bussy in Hau­te-Vien­ne po­sta­no­wi­li od­mó­wić pła­ce­nia po­dat­ków aż do mo­men­tu, gdy do­sta­ną in­ter­net. Miej­sco­wość jest po­ło­żo­na w po­bli­żu ni­cze­go in­ne­go niż lasy i pola, więc do tej pory nie do­cie­rał tu nawet sy­gnał te­le­fo­nicz­ny. A mó­wi­li, że Fran­cja to taki cy­wi­li­zo­wa­ny kraj.

Ze szczot­ką do kibli prze­ciw­ko bu­do­wie fil­har­mo­nii

Każda epoka ma takie sym­bo­le pro­te­stu, na jakie za­słu­gu­je. Kie­dyś była to za­ci­śnię­ta pięść, dziś jest to szczot­ka do kibli. Chy­ci­li za nie miesz­kań­cy Ham­bur­ga pro­te­stu­ją­cy prze­ciw­ko bu­do­wie fil­har­mo­nii.

Psy prze­mó­wia ludz­kim gło­sem

Wiemy już czego pra­gną ko­bie­ty, teraz mo­że­my się do­wie­dzieć czego pra­gną psy. W jaki spo­sób? Dzię­ki wy­na­laz­ko­wi pro­jek­to­wa­ne­mu w la­bo­ra­to­riach Nor­dic So­cie­ty for In­ven­tion and Di­sco­ve­ry. Po­zwa­lał bę­dzie on prze­ka­zy­wać myśli psów do in­te­li­gent­nych ka­sków i prze­twa­rzać je na ludz­ką mowę.

W Niem­czech ko­ka­inę sprze­da­ją w su­per­mar­ke­tach

Tyle prze­grać! Do su­per­ma­ke­tów Aldi na te­re­nie  ca­łych Nie­miec do­star­czo­no łącz­nie 140 kg ko­ka­iny o rów­no­war­to­ści 6 mil­lio­nów euro. Zna­le­zio­no ją w skrzyn­kach z ba­na­na­mi.

Ma­ka­ron w trój­wy­mia­rze

Wło­ska firma Ba­ril­la za­mie­rza wy­ko­rzy­stać dru­kar­ki 3D do pro­duk­cji praw­dzi­we­go ma­ka­ro­nu we wszyst­kich moż­li­wych for­mach. Wy­dru­ko­wa­ny ma­ka­ron trafi do re­stau­ra­cji na całym świe­cie.  

Fryt­ki sma­ku­ją le­piej na Jo­wi­szu

Na­ukow­cy pra­cu­ją­cy dla Eu­ro­pej­skiej Agen­cji Ko­smicz­nej prze­pro­wa­dzi­li nie­co­dzien­ny eks­pe­ry­ment – usma­ży­li fryt­ki w po­miesz­cze­niu, w któ­rym stwo­rzo­no at­mos­fe­rę, przy­cią­ga­nie i ci­śnie­nie, jakie pa­nu­ją na Jo­wi­szu. Oka­za­ło się, że fryt­ki sma­żo­ne na Jo­wi­szu są bar­dziej chru­pią­ce. Dla­cze­go to zro­bi­li? W celu za­pew­nie­nia nowej ja­ko­ści po­ży­wie­nia astro­nau­tom. 

Fry­zjer Da­vi­da Ca­me­ro­na otrzy­mał order im­pe­rium bry­tyj­skie­go

Lino Car­bo­sie­ro, któ­re­go dzie­łem jest to­tal­na me­ta­mor­fo­za bry­tyj­skie­go pre­mie­ra z 2010 roku, otrzy­mał w ze­szłym ty­go­dniu order im­pe­rium bry­tyj­skie­go. Warto przy­po­mnieć, że z nowej fry­zu­ry Ca­me­ro­na, na któ­rej po­dob­no naj­bar­dziej za­le­ża­ło jego żonie Sa­man­cie, śmiał się swego czasu cały par­la­ment.