Participate Translate Blank profile picture

Przegląd więzienny

Published on

Story by

Default profile picture lucie solem

Translation by:

Default profile picture jarek dziaek

Przeludnienie, zły stan budynków, niewielkie cele, problemy sanitarne, brak pomocy w powrocie do społeczeństwa... Problemy europejskich więzień są liczne. Oto ich przegląd.

Francja: nieludzkie i poniżające traktowanie

Oto ocena przedstawiona przez wysłanników Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom (CPT) po wizytacji kilku francuskich więzień w 2003 roku. Kolejne raporty parlamentu francuskiego naświetlające katastrofalne warunki, w których muszą żyć więźniowie, przyczyniły się do mobilizacji opinii publicznej. Poczynając od przeludnienia celi, przez braki zatrudnienia w służbie więziennej, tragiczne warunki higieniczne, które mogą prowadzić do ryzyka sanitarnego, aż po grożące osadzonym niebezpieczeństwo, m.in. przypadki agresji seksualnej, które ciągle pozostają tabu. Według przeprowadzonego w 2004 roku badania Rady Europy wskaźnik liczby samobójstw we francuskich więzieniach (20,9 samobójstw na 10 tys. osadzonych) jest jednym z najwyższych w Europie (za Słowenią, Wielką Brytanią i Norwegią).

Grecja: nie do przyjęcia

Raport Rady Europy opublikowany w grudniu 2006 roku kreśli obraz złego traktowania oraz braku higieny w greckich zakładach penitencjarnych. Pomimo pewnej poprawy, sytuacja pozostaje według autorów raportu nie do przyjęcia. Podstawowe problemy to przeludnienie i kiepskie warunki sanitarne. Na 100 miejsc w greckich więzieniach przypada 177,3 osadzonych. Trzydzieści greckich więzień nie jest w stanie przyjąć rosnącej liczby więźniów: w 1992 było ich 6252, a w 2007 – około 9990. Grecki rząd, odpowiadając na zarzuty, próbuje minimalizować problem przeludnienia w więzieniach, twierdząc, że trudne warunki dotyczą jedynie niektórych więzień, zwłaszcza tych w Atenach i okolicach.

Rosja: powolne zmniejszanie się zagęszczenia w więzieniach

Według Międzynarodowego Centrum Studiów Penitencjarnych (KCL) największy wskaźnik liczby więźniów posiada Rosja – wynosi on 623 na 10 tys. mieszkańców. Spośród 10 państw Europy o największych wskaźnikach "kryminalizacji" (czy też najbardziej represywnych postaw władz) to przede wszystkim byłe republiki ZSRR: Białoruś (426 osadzonych na 10 tys. mieszkańców), Ukraina (345), Estonia (333), Łotwa (292), Gruzja (276), Mołdawia (247), Litwa (235), Azerbejdżan (202), czy też inne kraje dawnego bloku wschodniego, np. Polska (239). Jednak od końca lat 90. w większości tych krajów obserwuje się zmniejszanie liczby osadzonych.

Fińska alternatywa

Od lat 1980. populacja fińskich więzień pozostaje na mniej więcej tym samym poziomie. Władze zastanawiają się jednocześnie nad rolą więzień i sensem kary. W debacie pojawiają się między innymi kwestie tego, czy można rzadziej odwoływać się do kary izolacji od społeczeństwa na rzecz innych kar zastępczych, np. pracy publicznej, dozoru elektronicznego czy kar w zawieszeniu. Według stowarzyszenia więźniów Ban Public, ponad 35% fińskich więźniów odbywa kary pozbawienia wolności krótsze niż 1 rok, a mniej niż 8% skazanych jest na dłużej niż 10 lat.

Story by

Translated from Revue de geôles