Participate Translate Blank profile picture
Image for Pomóż dzieciom w Syrii: Czy ty oddałbyś swoją kurtkę Johannesowi?

Pomóż dzieciom w Syrii: Czy ty oddałbyś swoją kurtkę Johannesowi?

Published on

Translation by:

Monika Pronczuk

Społeczeństwo

Nowy kam­pa­nia SOS Chil­dren Vil­la­ges po­ka­zu­je trzę­są­ce­go się z zimna chłop­ca na przy­stan­ku au­to­bu­so­wym w Oslo. Prze­kaz jest pro­sty: jeśli po­mógł­byś Jo­han­ne­so­wi, dla­cze­go nie po­ma­gasz mi­lio­nom zzięb­nię­tych dzie­ciom w Syrii? Czy tylko dla­te­go, że są za da­le­ko?

SOS Chil­dren's Vil­lages, mię­dzy­na­ro­do­wa or­ga­ni­za­cja po­za­rzą­do­wa, zna­la­zła nie­ty­po­wy spo­sób na zbie­ra­nie fun­du­szy na cie­płą odzież dla sy­ryj­skich dzie­ci. Bo­ha­ter naj­now­sze­go klipu, 11-let­ni Jo­han­nes, zo­stał spe­cjal­nie po­sa­dzo­ny na przy­stan­ku au­to­bu­so­wym bez kurt­ki i czap­ki. Ukry­ta ka­me­ra na­gry­wa spon­ta­nicz­ne re­ak­cje prze­chod­niów, któ­rzy wy­ka­zu­ją się ogrom­ną dozą em­pa­tii i współ­czu­cia. Po­mi­mo tego, że tem­pe­ra­tu­ra jest mocno po­ni­żej zera, prze­chod­nie są nawet go­to­wi oddać swoje wła­sne kurt­ki kom­plet­nie obcej oso­bie, pod wa­run­kiem, że jest to trzę­są­ce się z zimna dziec­ko.

Kam­pa­nia ma na celu uwraż­li­wie­nie od­bior­ców na cięż­kie wa­run­ki zimy w Syrii, gdzie mi­lio­ny dzie­ci mu­sia­ły opu­ścić swoje domy i któ­rych sy­tu­acja jest dużo gor­sza niż Jo­han­ne­sa. Twór­com kam­pa­nii jedno na pewno się udało - od razu za­czę­łam za­sta­na­wiać się, czy fakt, że cier­pie­nie sy­ryj­skich dzie­ci nie do­ty­ka nas tak bez­po­śred­nio jak przy­pa­dek Jo­han­ne­sa, może uspra­wie­dli­wić naszą apa­tię? Oczy­wi­ście na usta od razu na­rzu­ca się ne­ga­tyw­na od­po­wiedź, ale po­zo­sta­je py­ta­nie dużo waż­niej­sze. Jak wiele z tych 6 mi­lio­nów osób, które obej­rza­ły i umie­ści­ły na Fa­ce­bo­oku klip przed­sta­wia­ją­cy tego uro­cze­go blond dzie­cia­ka, rze­czy­wi­ście zro­bi coś dla po­lep­sze­nia sy­tu­acji dzie­ci w Syrii?

Click here to find out more about SOS Chil­dren's cam­paign for Syria.

Translated from Help children in syria: would you give away your jacket to johannes?