Participate Translate Blank profile picture
Image for Poci±g do Europy

Poci±g do Europy

Published on

24 kwietnia 2006 roku wyruszy³ z Berlina w o¶miodniow± podró¿ przez dwa stare i piêæ nowych krajów UE jedyny w swoim rodzaju poci±g, "Poci±g Europa 2006".

Pomys³ Poci±gu Europa 2006 narodzi³ siê ju¿ w 2004 roku, ale do jego realizacji dosz³o dopiero teraz dziêki wspó³pracy trzech organizacji: Stowarzyszenia MitOst, Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP) w Berlinie, Towarzystwa im. Edyty Stein we Wroc³awiu oraz dziêki funduszom pochodz±cym ze ¶rodków Komisji Europejskiej, Fundacji Roberta Bosha i Stowarzyszenia MitOst. "Poci±g Europa 2006" ma s³u¿yæ ukazaniu ró¿norodno¶ci europejskich regionów. Projekt realizowany w drug± rocznicê rozszerzenia UE ma pozwoliæ na dialog z mieszkañcami ró¿nych krajów Europy, nie tylko tymi, którzy s± zadowoleni z przyst±pienia do wspólnoty, ale tak¿e z tymi, którzy ze zmian zadowoleni nie s±. - powiedzia³a Anna Olszowska, koordynator projektu w Krakowie.

Czy wszyscy wsiedli?

Na pok³adzie Poci±gu podró¿uje oko³o 100 osób z 13 ró¿nych pañstw europejskich. Wiêksz± czê¶æ pasa¿erów stanowi± m³odzi ludzie, którzy w drodze konkursu mogli przygotowaæ w³asne projekty artystyczne maj±ce na celu wspieranie dialogu miêdzy obywatelami Europy. Chcemy pokazaæ, ¿e wszystko jest Europ±. Szukamy dialogu, chcemy po³±czyæ i poznaæ s±siadów. Europa to nie tylko urzêdnicy z Brukseli, to przede wszystkim ludzie. - mówi Melanie. Pasa¿erowie w grupach, b±d¼ w pojedynkê wychodz± ze swoimi projektami na ulice odwiedzanych miast, aby przez zabawê, degustacje specja³ów kulinarnych, muzykê, literaturê, teatr, rozmowê, przekazaæ informacje o krajach Unii Europejskiej, przez które przeje¿d¿a poci±g Europa 2006. Wszêdzie bardzo dobrze byli¶my odbierani, ale najlepiej zostali¶my przyjêci przez Wêgrów i S³owaków. Naprawdê nie spodziewali¶my siê takiego entuzjastycznego przyjêcia. - stwierdzi³ Tobias Hipp, szef projektu. W tym niecodziennym Poci±gu podró¿uje równie¿ 12 trenerów, którzy nadzoruj± i s³u¿± fachow± rad± w pracy nad projektami. Wa¿nymi pasa¿erami s± równie¿ politycy i przedstawiciele organizacji pozarz±dowych. Nasza idea ma te¿ polityczn± stronê. St±d pomys³ salonu politycznego. Rozmawiamy z osobami ze ¶wiata polityki i literatury o zagadnieniach takich jak integracja czy przysz³o¶æ Europy - mówi Agnieszka, Polska trenerka pracuj±ca w Wiedniu.

Rozk³ad Jazdy

8:53 na dworcu g³ównym w Krakowie. S³ychaæ gwizdek konduktora i g³os w semaforze obwieszczaj±cy wszystkim podró¿uj±cym odjazd Poci±gu Europa. Celem podró¿y jest miasto Zgorzelec, po³o¿one na granicy polsko-niemieckiej. Mimo wczesnej godziny w poci±gu panuje o¿ywiona atmosfera. Niczym pszczo³y w ulu pasa¿erowie ochoczo zabieraj± siê do swoich zajêæ. It is work, not a party stwierdza Maria Graul, asytent projektu. W jednym z wagonów m³odzi dziennikarze z "Politik Orange" poch³oniêci swoj± prac± dziel± przestrzeñ z Kartin i Susane. Nagle pojawia siê kto¶ robi±cy zdjêcia polaroidem i przyklejaj±cy je do szyb. To Matthias Nebel realizuj±cy w ten sposób projekt "Ujêcie Chwili", który polega na udokumentowaniu tego co dzieje siê w danej chwili w poci±gu, ale równie¿ w miastach odwiedzanych przez uczestników. Jest tyle emocji, a my nie jeste¶my w stanie zapamiêtaæ wszystkiego co siê dzieje dlatego te zdjêcia to ¶wietny pomys³ do zatrzymania danego momentu, pozostawiaj±c w pamiêci wspomnienia z podró¿y. - uwa¿a Melanie Henze, Niemka nale¿±ca do ekipy organizatorów.

Zbli¿a siê godzina 10:30, w wagonie urz±dzonym na salon polityczny zaczyna siê dyskusja z zaproszonymi go¶æmi za ¶wiata polityki i nauki Dok±d d±¿y Europa? Unia Europejska pomiêdzy ró¿norodno¶ci± narodow± i regionaln± a to¿samo¶ci± europejsk±. Ciekawi opinii zaproszonych go¶ci, s³uchacze zadaj± mnóstwo pytañ i dziel± siê swoimi spostrze¿eniami z odwiedzonych miast. Jedna z uczestniczek Athanasia Rousiamani, Greczynka, poruszy³a temat wej¶cia Turcji do Unii Europejskiej. Przedstawi³a kontrowersyjne opinie zebrane w¶ród mieszkañców krajów bêd±cych na trasie poci±gu, takich jak Czechy, S³owenia, Austria, S³owacja, Polska i Wêgry, z których wynika, ¿e jedynie Wêgrzy s± pozytywnie nastawieni do Turcji. Czasami ludzie byli agresywni wobec mnie, a przecie¿ ja tylko chcia³am poznaæ ich zdanie na temat Turcji. - z ¿alem stwierdza Athanasia. Ca³a dyskusja nagrywana przez Madeleine i Christopha pos³u¿y jako materia³ do konfrontacji z mieszkañcami kolejnej stacji. Przez ca³y dzieñ w wielkim skupieniu montuj± materia³ w urz±dzonym w jednym z przedzia³ów studio.

Wybija 12:30 i g³odni uczestnicy debaty kieruj± siê do wagonu restauracyjnego gdzie czeka ju¿ na nich obiad. Co poniektórzy wykorzystuj± czas oczekiwania w sporej kolejce do pracy nad swoimi projektami, tak jak Piotr, który w pocie czo³a umazany czarnym tuszem wycina i odbija szablony na bia³ej tkaninie. W pracy pomagaj± mu przechodz±cy w danej chwili koledzy. W barze gdzie znajduje siê tak¿e biblioteka, pasa¿erowie spotykaj± siê na deser gdzie ¶miej±c siê i popijaj±c kawê rozmawiaj± w ma³ych grupkach. Kilka osób t³umaczy na angielski kartki ze zdjêciami mieszkañców ró¿nych miast z odpowiedziami na zadane im pytania o Europie. D¼wiêk instrumentów przyci±ga ciekawskich do ostatniego wagonu gdzie podryguj± w tak jazzowo-swingowej muzyki przygl±daj±c siê próbie do koncertu.

Dochodzi 17:25 i kres dzisiejszej podró¿y. Wszyscy wysiadaj± na stacji w Zgorzelcu witani przez tamtejsz± orkiestrê. Szybko wsiadaj± do podstawionych autobusów aby zacz±æ czê¶æ festiwalow± i pokazaæ projekty mieszkañcom. Pierwszego maja w rocznicê rozszerzenia Unii Europejskiej pasa¿erowie przejad± ostatni odcinek do Berlina, stacji koñcowej ich artystycznej przygody. Tam zaprezentuj± i przeka¿± efekty swojej pracy osobisto¶ciom ¶wiata polityki, przedstawicielom ¿ycia spo³ecznego i mediom.