Participate Translate Blank profile picture
Image for Playlista na walentynki

Playlista na walentynki

Published on

inside cafébabelLifestyleBlog Redakcyjny

Wa­len­tyn­ki dopiero jutro, ale my juz dziś radzimy psychicznie nastawić się na to uroczyste święto. Pro­po­nu­je­my Wam play­li­stę, dzię­ki któ­rej (nie) zrzy­ga­cie się ze szczę­ścia, mi­ło­ści i sło­dy­czy w ten pięk­ny lu­to­wy dzień. 

Die Antwoord: I Fink U Freeky

Miłosne wyznania Yolandi Vi$$er w języku afrikaans. 

Jadwiga Strzelecka: Dziewczyny marza o miłości

Po­le­ca­my dziew­czę­tom za­dbać o taką włą­snie sty­lów­kę. Życie w po­je­dyn­kę Wam wtedy nie grozi.

La Femme: Nous étions deux

Z serii: „zdra­dzi­łem cię z twoją naj­lep­szą przy­ja­ciół­ka, ale nie gnie­waj się, bo nadal cię ko­cham".

The White Stripes: I'm slowly turning into you

Naj­pierw wszy­st­cy my­śle­li, że Meg i Jack White są ro­dzeń­stwem, a póź­niej oka­za­ło się, że się roz­sta­li, bo Meg nie była w sta­nie po­ko­nać swo­je­go lęku przed wy­stę­po­wa­niem przed pu­blicz­no­ścią.

Molly Nilsson: I'm still wearing his jacket

Nie ma nic bardziej katarktycznego niż depresyjny synthpop Molly Nilsson. Skandynawska awangardowa artystka podobno jest wielką miłością Johna Mausa

Scre­aming Jay Haw­kins: I put a spell on you

Dużo mi­ło­ści. Scre­aming Jay Haw­kins po­dob­no miał 55 dzie­ci. 

Iggy Pop: Après

Mu­zy­ka do seksu. Iggy Pop śpie­wa­ją­cy fran­cu­skie szla­gie­ry z amerykańskim akcentem. 

Joy Division: She Lost Control

Życie w związ­ku ob­fi­tu­je w sprzecz­ki. Ian Cur­tis o swo­jej żonie i jej ten­den­cji do gu­bie­nia pi­lo­ta.

Nico: These days

Pa­mię­ta­cie mi­łość z filmu Wesa An­der­so­na „The Royal Te­ten­baums"?

BONUS