Participate Translate Blank profile picture
Image for niski wzrost świadczy o niskim ilorazie inteligencji?

niski wzrost świadczy o niskim ilorazie inteligencji?

Published on

Translation by:

Monika Pronczuk

QUICKIES

Krótko i na temat.

wzrost ma wpływ na in­te­li­gen­cję?

Niż­sze osoby mają pre­dys­po­zy­cje do po­sia­da­nia niż­sze­go ilo­ra­zu in­te­li­gen­cji, twier­dzą na­ukow­cy z uni­wer­sy­te­tu w Edyn­bur­gu. Ich naj­now­sze ba­da­nia po­twier­dza­ją ist­nie­nie związ­ku po­mię­dzy ge­na­mi de­cy­du­ją­cy­mi o wzro­ście i in­te­li­gen­cji, su­ge­ru­jąc, że niscy są mniej inteligentni. O po­zio­mie in­te­li­gen­cji w 70% de­cy­du­ją geny. 

Źró­dło: Daily Mail, 3/03

BORIS JOHN­SON : kwa­ran­tan­na dla dzie­ci is­la­mi­stów

Co no­we­go u Bo­ri­sa? Otóż za­de­kla­ro­wał ostat­nio, że dzie­ci, które mają stycz­ność z ra­dy­kal­nym is­la­mem, po­win­ny być ode­bra­ne ro­dzi­com i przy­mu­so­wo od­da­ne do in­sty­tu­cji opie­ki spo­łecz­nej. „Prawo po­win­no trak­to­wać ra­dy­kal­ną pro­pa­gan­dę na równi z gwał­tem nie­let­nich” – ogło­sił bur­mistrz Lon­dy­nu. Od­se­pa­ro­wa­nie dzie­ci od ro­dzi­ców mia­ło­by na celu ochro­nę bez­pie­czeń­stwa za­rów­no ich sa­mych, jak i spo­łe­czeń­stwa. Być może rów­nież uda­ło­by się w ten spo­sób za­bez­pie­czyć głosy kon­ser­wa­tyw­nych Lon­dyń­czy­ków? Trzy pie­cze­nie na jed­nym ogniu.

Źró­dło: Huf­fing­ton Post, 3/03

Boris John­son jako za­pa­lo­ny spor­to­wiec

Translated from Étude des gènes : les petits seraient moins intelligents