Participate Translate Blank profile picture
Image for  La partida

 La partida

Published on

„La par­ti­da” to naj­now­szy film kor­do­bań­skie­go re­ży­se­ra, An­to­nio Hensa. Akcja roz­gry­wa się na Kubie i obnaża ste­reo­ty­py na temat wyspy. „La par­ti­da” to opo­wieść o tra­gicz­nej w skut­kach, za­ka­za­nej mi­ło­ści. W fil­mie można zo­ba­czyć zna­ko­mi­tą grę ak­tor­ską Mir­thy Ibar­ry i po­wrót To­nie­go Cantó na duży ekran.

Tytuł: La Par­ti­da

Pre­mie­ra: 2013

Czas trwa­nia: 94'

Re­ży­ser: An­to­nio Hens

Mu­zy­ka: Fe­de­ri­co Pa­ja­ro

Ob­sa­da: Mil­ton García, Re­inier Díaz, Luis Al­ber­to García, Mir­tha Ibar­ra, Toni Cantó

Pro­duk­cja: Hisz­pa­nia, Kuba

Sce­na­riusz: Abel González Melo y An­to­nio Hens

Zdję­cia: Yane­lvis González

Pro­ducent: Malas Compañías

Ga­tu­nek: Dra­mat

Kuba. Życie dwóch na­sto­lat­ków prze­mi­ja na grze w piłkę i ma­rze­niu o lep­szym ju­trze.

Jeden z nich, Re­inier, młody oj­ciec, musi się pro­sty­tu­ować żeby wy­cią­gnąć z dołka swoją ro­dzi­nę. Jego koleje losu zmieniają się, kiedy na wyspie pojawia się hiszpański trener piłkarski, który płaci za jego usługi.

Dwóch mło­dzień­ców po­wo­li od­kry­wa swoje uczu­cie, jed­nak nie są w sta­nie po­ko­nać prze­szkód jakie spo­ty­ka­ją na swo­jej dro­dze.

“La par­ti­da” miała swoją pre­mie­rę na Fe­sti­wa­lu Kina Eu­ro­pej­skie­go w Se­wil­li. Uwagę widzów przy­cią­nę­ła ogra­ni­czo­na ilość dia­lo­gów, co An­to­nio Hens tłu­ma­czył : „ Hi­sto­ria jest przed­sta­wio­na w taki spo­sób, że­by­ście mu­sie­li dużo my­śleć. Po­zby­łem się dia­lo­gów, że­by­ście nie zwra­ca­li uwagi na na to co dzie­je się wokół, tylko na dra­mat bo­ha­te­rów.”

Reżyser dodaje: “ Kubańska rzeczywistość jest tak skomplikowana, że aby ją poznać, przydało by się nakręcić serial, który w każdym z odcinków wyjaśniałby jej zawiłości. Można się spotkać z takim absurdem na który reagujemy tylko śmiechem. Dlaczego nie opowiedzieć tej historii na ekranie? Przedstawić kubańskie realia w filmie obyczajowym, stąd tak mało dialogów.”

Pro­duk­cja zo­sta­ła zre­ali­zo­wa­na przy współ­pra­cy z Kubą i przy wspar­ciu Escu­ela Na­cio­nal de Arte i grupy teatralnej „Argos Te­atro”.  W fil­mie można zo­ba­czyć rolę wspa­nia­łej Mir­thy Ibar­ry i po­wrót To­nie­go Cantó na duży ekran.

Film jest dystrybuowany w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. W Czechcah, Tajwanie, Argentynie, Urugwaju, Brazylii i Chile wstrzymano dystrybucję. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, „to zaskakujące, że kraj odpowiedzialny za powstanie filmu, nie znajduje na liście dystrybucji. Myślę, że około lutego powinien pojawić się w kinach. Nie wiem w ilu regionach, ani w ilu salach kinowych. Ale mam nadzieję, że będziecie go mogli obejrzeć”, zapewnia reżyser.

Translated from La partida