Participate Translate Blank profile picture
Image for Krym: Wielki Brat wkracza do akcji 

Krym: Wielki Brat wkracza do akcji 

Published on

Story by

Kamil Exner

PolitykaKrakow

Rosyjska armia wkroczyła na terytorium Ukrainy. Wykończone rewolucją państwo musi zmierzyć się z agresją swego wschodniego sąsiada. Czy powtórzy się scenariusz z Osetii Południowej i Abchazji

W so­bo­tę 1 marca Wła­di­mir Putin otrzy­mał for­mal­ną zgodę Dumy na wpro­wa­dze­nie wojsk na Ukra­inę. Wnio­sek uza­sad­nił obawą o bez­pie­czeń­stwo oby­wa­te­li ro­syj­skich miesz­ka­ją­cych na Kry­mie – głów­nie żoł­nie­rzy Ro­syj­skiej Floty Czar­no­mor­skiej i ich ro­dzin. Kraj, który do­pie­ro co cie­szył się ze zwy­cię­stwa nad Wik­to­rem Ja­nu­ko­wy­czem, musi teraz zmie­rzyć się ze zbroj­ną in­ter­wen­cją Wiel­kie­go Brata.

Kogo obchodzi wojna na ukrainie

W od­po­wie­dzi na uza­sad­nio­ne nie­po­ko­jem o bez­pie­czeń­stwo Krymu wy­po­wie­dze­nie wojny przez Wła­di­mi­ra Pu­ti­na, Rada Naj­wyż­sza Ukra­iny, pod­czas prze­bie­ga­ją­ce­go za za­mknię­ty­mi drzwia­mi po­sie­dze­nia nad­zwy­czaj­ne­go, wpro­wa­dzi­ła stan peł­nej go­to­wo­ści bo­jo­wej dla ukra­iń­skiej armii oraz za­rzą­dzi­ła po­wszech­ną mo­bi­li­za­cję. Pre­mier Ar­se­nij Ja­ce­niuk za­ape­lo­wał rów­nież do spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej o wspar­cie i in­ter­wen­cję dy­plo­ma­tycz­ną.

W re­zul­ta­cie pre­zy­dent USA Ba­rack Obama wy­sto­so­wał oświad­cze­nie, w któ­rym za­zna­czył, że „ja­kie­kol

 wiek na­ru­sze­nie su­we­ren­no­ści te­ry­to­rial­nej Ukra­iny bę­dzie głę­bo­ko de­sta­bi­li­zu­ją­ce”, a ame­ry­kań­ski se­kre­tarz stanu, John Kerry, na an­te­nie te­le­wi­zji NBC oraz na Twit­te­rze uprze­dził, że w wy­ni­ku in­ter­wen­cji na Kry­mie Rosja może utra­cić wpły­wy w G8. Jed­nak, poza opusz­cze­niem Mo­skwy przez am­ba­sa­do­rów Wiel­kiej Bry­ta­nii i Fran­cji, nie widać, żeby pań­stwa człon­kow­skie ONZ czy Unii Eu­ro­pej­skiej planowały in­ter­wen­cję, która uchroniłaby Ukrainę przed rosyjską agresją. Nie ma też żad­nej wi­docz­nej re­ak­cji ro­syj­skich dy­plo­ma­tów na trwa­ją­ce na te­re­nie m. in. Pol­ski pro­te­sty prze­ciw­ko ataku Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej na Ukra­inę.

Krym wita „wy­zwo­li­cie­li”

W nie­dzie­lę na stro­nę pro­ro­syj­skie­go rządu Au­to­no­micz­nej Re­pu­bli­ki Krym­skiej prze­szedł Denys Wa­len­ty­no­wycz Be­re­zow­ski, głów­no­do­wo­dzą­cy Ma­ry­nar­ki Wo­jen­nej Ukra­iny. W oświad­cze­niu, które wy­gło­sił na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w Se­wa­sto­po­lu, zde­kla­ro­wał, że będzie bronił na­ro­du krym­skie­go. Rano tego sa­me­go dnia Berezowski zo­stał od­su­nię­ty od sweij funkcji przez szefa MON, Ihora Te­niu­cha. Powodem był wydany przez niego dziń wcześniej roz­kaz, by nie ­sta­wiać oporu woj­skom ro­syj­skim na Kry­mie.

Rosja pod­ję­ła już dzia­ła­nia na wszyst­kich po­lach. Oprócz wy­raź­nej mobilizacji lą­do­wych wojsk w stro­nę po­łu­dnio­wej gra­ni­cy z Ukra­iną, za­ob­ser­wo­wa­no in­ten­syw­ne przy­go­to­wa­nia Floty Czar­no­mor­skiej sta­cjo­nu­ją­cej na co dzień na te­re­nie Re­pu­bli­ki Krym­skiej. Woj­ska lą­do­we za­ję­ły cen­trum Sym­fe­ro­po­la. Rów­nież ro­syj­skie służ­by spe­cjal­ne roz­po­czę­ły przej­mo­wa­nie ukra­iń­skich baz na pół­wy­spie. Agen­cja In­ter­fax-Ukra­ina in­for­mu­je, po­wo­łu­jąc się na źró­dło w Mi­ni­ster­stwie Obro­ny Na­ro­do­wej, że w so­bo­tę 1 marca do bazy ra­kie­to­wej w Eu­pa­to­rii wkro­czyło 30 nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­nych spraw­ców. Na­past­ni­cy bez uży­cia broni uwię­zi­li per­so­nel jed­nost­ki i obec­nie nadal prze­by­wa­ją na jej te­re­nie. Z kolei żoł­nie­rze w Teo­do­zji za­trzy­ma­li dwóch in­nych na­past­ni­ków, któ­rzy pró­bo­wa­li się we­drzeć na teren tam­tej­szej bazy pie­cho­ty mor­skiej.

Janukowycz: król jest nagi

Przy­po­mnij­my, że po uciecz­ce Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza i wcze­śniej­szej dy­mi­sji Mi­ko­ły Aza­ro­wa, miesz­kań­cy Ukra­iny sta­nę­li przed pro­ble­mem wy­bo­ru no­wych władz. Wy­bo­ry pre­zy­denc­kie zaplanowano na 25 maja bie­żą­ce­go roku. Funk­cję pre­zy­den­ta pełni obec­nie Olek­sandr Tur­czy­now, a fotel pre­mie­ra objął Arsenij Ja­ce­niuk, jeden z li­de­rów opo­zy­cji pro­te­stu­ją­cej na Maj­da­nie Nie­podległości. Ja­nu­ko­wycz ma zo­stać od­na­le­zio­ny i osą­dzo­ny przez try­bu­nał mię­dzy­na­ro­do­wy jako od­po­wie­dzial­ny za wy­da­nie roz­ka­zu strze­la­nia do pro­te­stu­ją­cych. W ostat­nich ty­go­dniach prze­ję­to rów­nież cały ma­ją­tek by­łe­go pre­zy­den­ta, który wy­raź­nie po­ka­zu­je, co stało się ze zde­frau­do­wa­ny­mi przez niego pie­niędz­mi. W jego let­niej re­zy­den­cji Me­ży­hir­ja zna­le­zio­no setki dzieł sztu­ki, mebli i in­nych cen­nych przed­mio­tów co­dzien­ne­go użyt­ku (głów­nie wy­ko­na­nych na za­mó­wie­nie Ja­nu­ko­wy­cza), pole gol­fo­we i pry­wat­ne zoo, a to tylko nie­wiel­ki uła­mek ma­jąt­ku, który zbu­do­wał były pre­zy­dent wpę­dza­jąc Ukra­inę w wie­lo­mi­liar­do­we za­dłu­że­nie. Obec­nie Wik­tor Ja­nu­ko­wycz ukry­wa się na te­re­nie Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. W ostat­nich dniach lu­te­go, na wnio­sek pro­ku­ra­to­ra ge­ne­ral­ne­go Ukra­iny Oleha Mach­nic­kie­go, zo­sta­ła roz­po­czę­ta ofi­cjal­na pro­ce­du­ra eks­tra­dy­cji byłego prezydenta Ukrainy. Czy jed­nak uda się do­pro­wa­dzić do ska­za­nia po­li­ty­ka w mo­men­cie, w któ­rym od­po­wie­dzial­na za jego eks­tra­dy­cję Rosja wy­po­wie­dzia­ła Ukra­inie wojnę?

Oświad­cze­nie Ba­rac­ka Obamy w sprawie Ukrainy:

Story by