Participate Translate Blank profile picture
Image for Konwencja praw dziecka ma 20 lat

Konwencja praw dziecka ma 20 lat

Published on

Społeczeństwo

20 listopada miała miejsce 20 rocznica ogłoszenia Konwencji o prawach dziecka. Jednak ten międzynarodowy traktat nie spowodował, że prawa dzieci na całym świecie zaczęły być szanowane: według UNICEF-u 300 milionów dzieci jest bitych, wyzyskiwanych czy źle traktowanych.

Każdego dnia umiera 29 tysięcy dzieci poniżej piątego roku życia (21 na minutę), głównie z przyczyn, którym można by zapobiec. Z okazji międzynarodowego dnia praw dziecka World Photography Awards oraz UNICEF poprosiły o zrobienie zdjęć osoby zaangażowane w ochronę ich praw. W kampanii wzięli udział ambasadorzy UNICEF-u (David Beckham, Ewan McGregor i Jemima Khan) oraz renomowani fotografowie (Bruce Davison, Mary Ellen Mark i Jonathan Torogvnik).

(© Jonathan Torgovnik /Unicef)

Konwencja praw dziecka została ratyfikowana szybciej i przez większą ilość państw (za wyjątkiem Somalii i USA) niż jakakolwiek inna konwencja dotycząca praw człowieka. Prawa narodowe zostały dostosowane do międzynarodowych wymagań. Zapewniono również lepszą ochronę dzieci podczas konfliktów zbrojnych.

(© Sharron Lovell UNICEF UK /Unicef)

Jednak mimo tego, że Konwencja została wprowadzona w wielu państwach, nie wydaje się ona w sposób wystarczający ochraniać prawa dzieci. Z powodu kryzysu gospodarczego finansowanie projektów pomocy zagranicznej ( jak na przykład Oficjalna Pomoc Rozwojowa) zostało ograniczone albo zlikwidowane.

(© Georgina Cranston UNICEF UK /Unicef)

Organizacje chroniące prawa dzieci prowadzą kampanię na rzecz wprowadzania mechanizmu informowania o przypadkach łamania zasad konwencji, co zwiększyłoby presję ONZ-u na kraje-sygnatariusze konwencji i spowodowałoby wprowadzenie odpowiedniego prawodawstwa o zasięgu międzynarodowym. Plan Ireland oraz inne organizacje pozarządowe działające na rzecz zwiększenia praw dziecka prowadzą obecnie pięcioletnią kampanię na rzecz rejestrowania wszystkich urodzin. Bez aktu urodzenia około 51 milionów dzieci urodzonych każdego roku może spotkać się z licznymi trudnościami związanymi z dostępem do służby zdrowia oraz do wykształcenia.

(© Carol Storey /Unicef)

W chwili obecnej, według artykułu 7 Konwencji wszystkie dzieci powinny być zarejestrowane tuż po urodzeniu i od tej chwili mieć prawo do swojego imienia „Niezarejestrowanych jest ponad 40 milionów osób z 32 krajów, głównie dzieci”, mówi David Dalton, szef Plan Ireland. Jednak według Komisji Europejskiej wprowadzenie obowiązku rejestrowania urodzin nie zostało uwzględnione w jej celach strategii rozwoju.

(© Wendy Zych UNICEF UK)

Z okazji rocznicy wprowadzenia Konwencji na całym świecie Komisja Europejska przy współpracy z UNICEF-em oraz z regionalnym Centrum Informacji ONZ-u organizuje koncerty, festiwale oraz seminaria. Unia Europejska stworzyła liczne instrumenty promujące prawa dzieci oraz chroniące dzieci przed przemocą, takie jak „Budowanie Europy dla dzieci i z dziećmi – strategia na lata 2009-2011”, której celem jest ochrona praw dziecka oraz stworzenie i wprowadzenie w życie krajowych instrumentów ją wspierających.

(© David Turnley UNICEF)

Translated from La Convention des droits de l’enfant a 20 ans