Participate Translate Blank profile picture
Image for KLASYCZNA PLAYLISTA TYGODNIA

KLASYCZNA PLAYLISTA TYGODNIA

Published on

Lifestyle

Lato spra­wia, że mamy ocho­tę wy­sza­leć się w tłu­mie przed fe­sti­wa­lo­wą sceną. Ale mo­że­my też roz­ło­żyć się na tra­wie i po­słu­chać (być może po raz ko­lej­ny) kon­cer­tu El­ga­ra w wy­ko­na­niu Ja­cqu­eli­ne du Pré. Mniej pogo, za to tyle samo ży­wio­ło­wo­ści. Oto play­li­sta „kla­sycz­na” – do obia­du i na po­po­łu­dnie w parku, z iPo­dem.

Roz­po­czy­na­my naszą prze­chadz­kę przy dźwię­kach trzech per­pe­tu­a mo­bi­lia na for­te­pian Fran­ci­sa Po­ulenca. To mo­ment, w któ­rym krą­ży­my po parku w po­szu­ki­wa­niu miej­sca do roz­ło­że­nia koca.

Fran­cis Po­ulenc – Mo­uve­ments perpétuels

W po­rząd­ku – miej­sce zna­le­zio­ne. Nieco po­chy­łe, ale w do­brym po­ło­że­niu. Usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni roz­pa­ko­wu­je­my obiad przy mu­zy­ce Ra­ve­la.

Mau­ri­ce Ravel – Kwar­tet smycz­ko­wy F-dur

Jemy - do­stoj­nie, przy sym­fo­nii Si­be­liu­sa.

Jean Si­be­lius – I Sym­fo­nia e-moll

Tra­wie­nie nie obej­dzie się bez Brahm­sa, dwoj­ga skrzy­piec, al­tów­ki, wio­lon­cze­li i for­te­pia­nu.

Jo­han­nes Brahms – Kwin­tet for­te­pia­no­wy i smycz­ko­wy F-moll

Na tra­wie od­po­czy­wa się tak do­brze, że po­zwa­la­my sobie na chwi­lę za­po­mnie­nia. A któż bę­dzie nam lep­szym to­wa­rzy­szem niż Phi­lip Glass?

Phi­lip Glass – The Hours

Już pra­wie czuć, jak zbli­ża się noc – to czas na mu­zy­kę ka­me­ral­ną.

Ar­nold Scho­en­berg – Roz­ja­śnio­na noc (Verklärte Nacht)

Słoń­ce na­praw­dę za­czy­na już zni­kać i myśl o po­wro­cie nas za­smu­ca, słu­cha­my zatem nok­tur­nu Cho­pi­na - nok­tur­nu, który za każ­dym razem do­pro­wa­dza nas do łez – tego z „Pia­ni­sty” Po­lań­skie­go.

Cho­pin – Nok­turn cis-moll

Opu­ść­my zie­lo­ną traw­kę ra­do­śnie wraz z wir­tu­oze­rią Ja­cqu­eli­ne du Pré. Odejdź­my my­śląc o ko­lej­nej wy­pra­wie na łono na­tu­ry, gdyż lato do­pie­ro się za­czę­ło i jesz­cze wiele ta­kich mo­men­tów przed nami. W końcu Ja­cqu­eli­ne du Pré nie raz grała kon­cert El­ga­ra.

Jacqueline du Pré – Kon­cert wio­lon­cze­lo­wy

Translated from La playlist classique de la semaine