Participate Translate Blank profile picture
Image for JAK RZUCAĆ PALENIE, TO TYLKO W NIEMCZECH

JAK RZUCAĆ PALENIE, TO TYLKO W NIEMCZECH

Published on

QUICKIES

Quickies - codzienna porcja najświeższych informacji z Europy!

Sha­ki­ra se­pa­ra­tyst­ką?

Ko­lum­bij­ska ar­tyst­ka nie­źle sobie na­gra­bi­ła w Hisz­pa­nii, wy­ko­nu­jąc ostat­nio „Boig per tu” – jedną z pio­se­nek ze swego no­we­go al­bu­mu. Nie cho­dzi­ło już nawet o to, że Sha­ki­ra nie po­tra­fi śpie­wać, pro­ble­ma­tycz­ny oka­zał się fakt, że pio­sen­ka zo­sta­ła za­śpie­wa­na po ka­ta­loń­sku. Z tego też po­wo­du Hisz­pa­nie na­zwa­li Sha­ki­rę zdraj­czy­nią i se­pa­ra­tyst­ką i oskar­ży­li ją o pro­mo­wa­nie nie­pod­le­gło­ści Ka­ta­lo­nii.

Źró­dło: ny­da­ily­news.​com

Niem­cy: dam Ci 250 euro jak rzu­cisz pa­le­nie

Pewne nie­miec­kie biuro po­dró­ży dało w tym mie­sią­cu 250 euro (rów­no­war­tość 33 pa­czek pa­pie­ro­sów) każ­de­mu ze swych pra­cow­ni­ków, który obie­cał, że w za­mian rzuci pa­le­nie. Na przy­naj­mniej rok. Kiep­sko wy­da­ne pie­nią­dze, bo prze­cież wia­do­mo, że i tak będą po­pa­la­li.

Źró­dło: taz.​de

Czy ja palę...?

Translated from Shakira accusée de faire la promo de la catalogne