Participate Translate Blank profile picture
Image for Jack Nicholson* pisze dla Cafébabel!

Jack Nicholson* pisze dla Cafébabel!

Published on

inside cafébabel

*Tak naprawdę Jack Nicholson tego nie robi, ale może Ty byś chciał?

W Cafébabel pi­sa­li­śmy o Eu­ro­pie zanim to było cool

Jeśli za­wsze chcie­li­ście pisać, tłu­ma­czyć i szu­ka­li­ście por­ta­lu, na któ­rym mo­gli­by­ście pu­bli­ko­wać efek­ty swej pracy, Cafébabel jest miej­scem dla Was. Funk­cjo­nu­je­my na za­sa­dzie eu­ro­pej­skie­go por­ta­lu oby­wa­tel­skie­go – każdy dzien­ni­karz i tłu­macz za­in­te­re­so­wa­ny współ­pra­cą z nami pu­bli­ku­je na swoim wła­snym pro­fi­lu. Wszyst­kie tre­ści pod­le­ga­ją edy­cji przez ekipę re­dak­cji.

Cafébabel ofe­ru­je Ci moż­li­wość stwo­rze­nia wła­sne­go port­fo­lio.

Zo­stań dzien­ni­ka­rzem oby­wa­tel­skim

Masz po­mysł na zwię­złe(max. 5000 zna­ków ze spa­cja­mi) ar­ty­ku­ły na cie­ka­we te­ma­ty, które mógł­by za­in­te­re­so­wać Eu­ro­pej­czy­ka z któ­re­go­kol­wiek za­kąt­ka kon­ty­nen­tu? Za­pra­sza­my do współ­pra­cy! Pa­mię­taj, że w Cafébabel nie lu­bi­my su­chych i in­sty­tu­cjo­nal­nie brzmią­cych no­ta­tek pra­so­wych. Każda doza oso­bi­stych prze­my­śleń, lo­gicz­nie uar­gu­men­to­wa­nej kry­ty­ki oraz prze­ja­wu zdy­stan­so­wa­nia au­to­ra do te­ma­tu bę­dzie nie­zwy­kle mile wi­dzia­na!

Zo­stań tłu­ma­czem

Że­la­zna re­gu­ła na­sze­go ser­wi­su brzmi: tłu­macz za­wsze z ję­zy­ka ob­ce­go na język oj­czy­sty, nigdy od­wrot­nie! Cafebabel.​com ofe­ru­je moż­li­wość tłu­ma­cze­nia tek­stów z an­giel­skie­go, fran­cu­skie­go, nie­miec­kie­go, wło­skie­go i hisz­pań­skie­go. Re­dak­cja daje ko­men­tarz do każ­de­go tłu­ma­cze­nia.

Zo­stań fo­to­gra­fem/ilu­stra­to­rem

Ry­su­jesz, ma­lu­jesz, fo­to­gra­fu­jesz? Ludzi o takim wła­śnie hobby po­szu­ku­je­my! Z chę­cią udo­stęp­ni­my miej­sce dla Two­ich prac. Jeśli oprócz przy­cią­ga­ją­cych oko ilu­stra­cji (o nieco dzien­ni­kar­skim cha­rak­te­rze), je­steś w sta­nie za­pro­po­no­wać nam cie­ka­wą hi­sto­rię, „fo­to­re­por­taż”/ „fo­to­ga­le­ria” bę­dzie dla Cie­bie ide­al­nym roz­wią­za­niem!

Na­pisz na adres redakcja@​cafebabel.​com oraz polub naszą stro­nę na Fa­ce­bo­oku!

Współ­pra­ca z Cafébabel od­by­wa się w ra­mach wo­lon­ta­ria­tu i jest bez­płat­na, jed­nak za­in­te­re­so­wa­nym mo­że­my wy­sta­wić re­fe­ren­cje.