Participate Translate Blank profile picture
Image for garagErasmus: Pokolenia erasmusa Znów Razem

garagErasmus: Pokolenia erasmusa Znów Razem

Published on

Translation by:

Agata Kiwior

Od 1987 roku ponad 3 mil­lio­ny stu­den­tów sko­rzy­sta­ło z pro­gra­mu Era­smus. ga­ra­gE­ra­smus chciał­by zjed­no­czyć ich wszyst­kich w dy­na­micz­nej sieci cy­fro­wej. Cafébabel roz­ma­wia na temat przy­szło­ści ga­ra­gE­ra­smus z Fran­ce­sco Cappè, prze­wod­ni­czą­cym fun­da­cji.

Nowe pokolenie EU­RO­PEJ­CZY­KÓW? 

Sek­tor ma­łych i śred­nich przed­się­biorstw oraz kor­po­ra­cje mię­dzy­na­ro­do­we w całej Eu­ro­pie po­trze­bu­ją umie­jęt­no­ści, które po­ko­le­nie Era­smu­sa zdo­by­ło pod­czas stu­diów za gra­ni­cą. Studenci, którzy mieli okazję podróżować są bardziej wrażliwi na różnice kulturowe, władają różnymi językami obcymi, łatwo przystosowują się do nowych sytuacji i posiadają ogromne zdol­no­ści przed­się­bior­cze. Czy jed­nak pra­co­daw­com za­wsze udaje się znaleźć takie osoby? We­dług Fran­ce­sco od­po­wiedź brzmi: nie. Co gor­sza, wszy­scy cierpimy z tego po­wo­du.

Po­ko­le­nie Era­smu­sa ak­tyw­nie szuka per­spek­tyw roz­wo­ju w całej Eu­ro­pie. Interesują ich moż­li­wo­ści za­trud­nie­nia, staże mię­dzy­na­ro­do­we i róż­ne­go ro­dza­ju pro­jek­ty. Tę prze­paść po­mię­dzy pra­co­daw­cą a po­szu­ku­ją­cym pracy zdol­nym czło­wie­kiem za­uwa­żył Fran­ce­sco i jego ze­spół. Teraz pró­bu­ją oni, po­przez pro­mo­wa­nie mo­bil­no­ści, po­my­słów i zdol­no­ści, zbu­do­wać po­most po­mię­dzy po­trze­ba­mi re­gio­nal­ny­mi a eu­ro­pej­skim po­ten­cja­łem. Eu­ro­pa po­trze­bu­je nowej ge­ne­ra­cji Eu­ro­pej­czy­ków, a oni po­trze­bu­ją Eu­ro­py. 

W EU­RO­PIE DRZE­MIE UKRY­TY PO­TEN­CJAŁ

MISJA FUN­DA­CJI GA­RA­GE­RA­SMUS 

Pro­jekt ga­ra­gE­ra­smus zo­stał stwo­rzo­ny w 2011 roku przez mło­dych Wło­chów, w tym także Fran­ce­sco Cappè, któ­rzy brali udział w pro­gra­mie Era­smus. Od tego czasu zdo­ła­li zjed­no­czyć 7500 by­łych stu­den­tów Era­smu­sa na plat­for­mie in­ter­ne­to­wej ga­ra­ge­ra­smus.​org. z po­mo­cą Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej, do roku 2015 plat­for­ma może mieć nawet 250 000 no­wych człon­ków. w 2017 roku mają za­miar dobić do mi­lio­na za­re­je­stro­wa­nych Era­smu­sów.

W mię­dzy­cza­sie, w lipcu 2013, fun­da­cja ga­ra­gE­ra­smus roz­po­czę­ła pro­jekt "Po­ro­zu­mie­nia pu­blicz­no-pry­wat­ne­go". Celem pro­jek­tu jest wy­szu­ka­nie zmo­ty­wo­wa­nych i przed­się­bior­czych eu­ro­pej­czy­ków, któ­rzy pod skrzy­dła­mi fun­da­cji za­po­cząt­ko­wa­li­by lo­kal­ne po­ro­zu­mie­nie eu­ro­pej­skie po­mię­dzy pry­wat­ny­mi i pu­blicz­ny­mi or­ga­ni­za­cja­mi róż­nych miast eu­ro­pej­skich. Po­przez wspól­ne dzia­ła­nie i mo­bil­no­ści, człon­ko­wie z całej Eu­ro­py dą­ży­li­by do re­ali­za­cji idei po­mo­stu po­mię­dzy re­gio­nal­ny­mi po­trze­ba­mi a eu­ro­pej­skim po­ten­cja­łem. Nie­ustan­ny roz­wój pro­fe­sjo­nal­nej sieci i łą­cze­nie wy­da­rzeń or­ga­ni­zo­wa­nych na szcze­blu lo­kal­nym sprzy­ja­ły­by po­wsta­wa­niu no­wych moż­li­wo­ści dla mło­dych. Pierw­sze spo­tka­nie pi­lo­ta­żo­we bę­dzie miało miej­sce we wrze­śniu tego roku w Pizie (w por­cie lot­ni­czym Piza na ter­mi­na­lu B).

PRY­WAT­NO-PU­BLICZ­NA SIŁA NA­PE­DO­WA ZA­SO­BÓW ENER­GI NOWEJ EU­RO­PY 

Wol­ność i mo­bil­ność od po­cząt­ku były moc­ny­mi stro­na­mi jed­no­li­te­go rynku eu­ro­pej­skie­go. Po­mi­mo tej wol­no­ści, za­le­d­wie 2% eu­ro­pej­czy­ków żyje innym kraju człon­kow­skim. Ge­ne­ra­cja Era­smu­sa ofe­ru­je Eu­ro­pie ogrom­ny po­ten­cjał eko­no­micz­ny i po­li­tycz­ny, a także po­stęp spo­łecz­ny. Sieć skła­da­ją­ca się z 3 mi­lio­nów mło­dych brzmi jak pro­blem, ale po­ten­cjal­ne ko­rzy­ści są ku­szą­ce. 

Warto pod­kre­ślić, że na 24 mi­lio­ny stu­den­tów w Eu­ro­pie, w la­tach 2011 - 2012 za­le­d­wie 1% z nich sko­rzy­sta­ło z pro­gra­mu Era­smus. Na­su­wa się py­ta­nie, jak my, Ge­ne­ra­cja Era­smu­sa, mo­że­my roz­po­wszech­nić ten pro­gram i spra­wić, by rów­nież po­zo­sta­łe 99% stu­den­tów miało szan­sę z niego sko­rzy­stać. Wy­obraź­my sobie moż­li­wo­ści i przy­szłość Eu­ro­py, gdyby te dane zo­sta­ły w końcu od­wró­co­ne! 

Translated from garagErasmus: Reuniting the Erasmus Generation