Participate Translate Blank profile picture
Image for Francuski bankier na marszu pokuty

Francuski bankier na marszu pokuty

Published on

Translation by:

Monika Pronczuk

QUICKIES

Krótko i na temat.

Fran­cu­ski ban­kier, Jé­rôme Ker­viel od­ku­pu­je swoje grze­chy po­mię­dzy rzy­mem a pa­ry­żem

Były tra­der Société Généra­le, który przy­czy­nił się do utra­ty przez bank mi­liar­dów euro, w ocze­ki­wa­niu na swój pro­ces spo­tkał się w Rzy­mie z pa­pie­żem. W efek­cie spo­tka­nia Je­ro­me Ke­rviel po­sta­no­wił wy­ru­szyć na pie­szą piel­grzym­kę z Rzymu do Pa­ry­ża, żeby za­pro­te­sto­wać „prze­ciw­ko ty­ra­nii ryn­ków”. Wzru­szy­li­śmy się.

Źró­dło: The In­de­pen­dent, 06/03

 

szwedz­ki pół­wy­sep prze­cię­ty na pół w hoł­dzie ofia­rom

Nor­we­ski rząd wy­brał naj­lep­szą pro­po­zy­cję upa­mięt­nie­nia ofiar Bre­ivi­ka. Pro­jekt Jo­na­sa Dal­ber­ga, szwedz­kie­go ar­ty­sty, za­kła­da prze­cię­cie pół­wy­spa Utoya na pół, co ma sym­bo­li­zo­wać „ranę pa­mię­ci” o ofia­rach ma­sa­kry z 22 lipca. Po­mysł już wzbu­dził nie­ma­łe kon­tro­wer­sje.

Źró­dło: Ga­ze­ta Wy­bor­cza, 6/03

Translated from Jérôme Kerviel entame une marche spirituelle