Participate Translate Blank profile picture
Image for Fatwa nałożona na aspirujących kosmonautów

Fatwa nałożona na aspirujących kosmonautów

Published on

Story by

Cafébabel

Translation by:

Monika Pronczuk

QUICKIES

Krótko i na temat.

wi­ki­pe­dia bę­dzie wy­dru­ko­wa­na?

Wi­ki­pe­dia to dla wielu z nas pod­sta­wo­we źró­dło wie­dzy - stąd też po­mysł plat­for­my crowd­fun­din­go­wej In­die­go­go, który ma na celu prze­kształ­ce­nie try­lio­nów gi­ga­baj­tów wie­dzy w mi­lion stron wy­dru­ko­wa­nych w 1000 ksią­żek. Po­praw­ki ar­ty­ku­łów, do­da­wa­ne non-stop przez mi­lio­ny użyt­kow­ni­ków, będą do­dru­ko­wy­wa­ne na bie­żą­co. Jak na razie, po­my­sło­daw­com udało się ze­brać 2000 do­la­rów z 50 000, któ­rych po­trze­bu­ją na re­ali­za­cję.

Źró­dło: The Gu­ar­dian, 21/02

nie dla mu­zuł­ma­nów na mar­sie

Wła­dze Emi­ra­tów Arab­skich ogło­si­ły fatwę, czyli mu­zuł­mań­ską karę śmier­ci, dla wszyst­kich pla­nu­ją­cych wy­pra­wę ma Marsa. Powód? Jest to na tyle nie­bez­piecz­nie, że pod­cho­dzi pod zakaz sa­mo­bój­stwa za­pi­sa­ny w Ko­ra­nie. Do tej pory, 200 000 osób za­pi­sa­ło się na listę chęt­nych na ko­smicz­ną wy­ciecz­kę, or­ga­ni­zo­wa­ną przez ho­len­der­ską firmę Mars One. Je­że­li nie znie­che­ci­li się oni śred­nią mar­sjan­ską tem­pe­ra­tu­rą (-55 stop­ni), albo 95% stę­że­niem dwu­tlen­ka węgla w po­wie­trzu, szan­se na to, że za­in­te­re­su­ją się opi­nią Emi­ra­tów Arab­skich są nikłe. 

Źró­dło: Le Monde, 21/02

Story by

Translated from Fatwa launched against cosmonaut hopefuls