Participate Translate Blank profile picture
Image for europejskie tła do samojebek 2013 roku

europejskie tła do samojebek 2013 roku

Published on

Lifestyle

Na­ukow­cy z Uni­wer­sy­te­tu Oks­fordz­kie­go orze­kli, że naj­po­pu­lar­niej­szym sło­wem 2013 roku jest „sel­fie”, czyli nie­zwy­kle wdzięcz­nie brzmią­ca po pol­sku „sa­mo­jeb­ka”. Z wiel­ką na­dzie­ją ocze­ku­jąc pierw­sze­go śmiał­ka, który da tak na imię swo­jej córce, po­sta­no­wi­li­śmy stwo­rzyć cykl ar­ty­ku­łów po­świę­co­ny temu pięk­ne­mu i jakże po­jem­ne­mu po­ję­ciu

W tym od­cin­ku przed­sta­wia­my Wam naj­po­pu­lar­niej­sze eu­ro­pej­skie tła do sel­fies 2013 roku. W ja­kiej sy­tu­acji i gdzie w Eu­ro­pie warto było być w tym roku i zro­bić sobie fotę z ręki?

sa­mo­jeb­ka z nowym pa­pie­żem

Pa­pież Fran­ci­szek, peł­nią­cy za­szczyt­ne funk­cje w Sto­li­cy apo­stol­skiej od 13 marca 2013 roku, zo­stał ogło­szo­ny czło­wie­kiem roku przez ma­ga­zyn "Time", tym samym po­ko­nu­jąc znaną z li­za­nia na­rzę­dzi me­ta­lo­wych Miley Cyrus. Nowy Oj­ciec Świę­ty sam nie stro­ni od sa­mo­je­bek, zy­sku­jąc sobie tym samym sławę naj­bar­dziej me­dial­ne­go pa­pie­ża w hi­sto­rii.

sa­mo­jeb­ka z de­mon­stra­cja­mi an­ty­rzą­do­wy­mi

Tu­rec­kie pro­te­sty, które roz­po­czę­ły się pod ko­niec maja w Stam­bu­le, po­cząt­ko­wo miały na celu wy­ra­że­nie sprze­ci­wu wobec wy­bu­do­wa­nia cen­trum han­dlo­we­go w parku Gezi, szyb­ko prze­ro­dzi­ły się jed­nak w ma­ni­fe­sta­cje an­ty­rzą­do­we. W czerw­cu prze­ciw­ko po­li­ty­ce swego rządu za­czę­li pro­te­sto­wać rów­nież Buł­ga­rzy. Ich głów­nym po­stu­la­tem było od­su­nię­cie oli­gar­chii od wła­dzy. Od li­sto­pa­da ulice Ki­jo­wa za­la­ne są pro­te­stan­ta­mi. Ma­ni­fe­sta­cje zor­ga­ni­zo­wa­no w re­ak­cji na za­prze­sta­nie przez wła­dze pro­ce­dur pro­wa­dzą­cych do pod­pi­sa­nia umowy sto­wa­rzy­sze­nio­wej z UE. Ki­jow­ska po­li­cja po­trak­to­wa­ła pro­unij­nych Ukra­iń­ców gazem łza­wią­cym i pał­ka­mi.

sa­mo­jeb­ka z chor­wa­cją w Unii Eu­ro­pej­skiej

Pierw­sze­go lipca Unia Eu­ro­pej­ska po­wi­ta­ła no­we­go, 28., człon­ka. Śmie­my przy­pusz­czać, że z obu stron była to doj­rza­ła de­cy­zja, bo ne­go­cja­cje ak­ce­syj­ne Chor­wa­cji trwa­ły nie­mal de­ka­dę (od 2003 roku).

SA­MO­JEB­KA Z le­ga­li­za­cją mał­żeństw ho­mo­sek­su­al­nych

W kwiet­niu, w at­mos­fe­rze ogrom­nych kon­tro­wer­sji i licz­nych ma­ni­fe­stów, fran­cu­skie Zgro­ma­dze­nie Na­ro­do­we przy­ję­ło usta­wę le­ga­li­zu­ją­cą mał­żeń­stwa ho­mo­sek­su­al­neFran­cja jest 14. kra­jem, który za­le­ga­li­zo­wał mał­żeń­stwa osób tej samej płci. Pierw­szym pań­stwem na świe­cie, w któ­rym za­le­ga­li­zo­wa­no ist­nie­nie związ­ków ho­mo­sek­su­al­nych jest Dania (1989), zaś pierw­szym pań­stwem w któ­rym za­le­ga­li­zo­wa­no udzie­la­nie mał­żeństw oso­bom tej samej płci jest Ho­lan­dia (2001).

SA­MO­JEB­KA Z AFERĄ NSA I SNOW­DE­NEm

W czerw­cu 29-letni Edward Snow­den, były pra­cow­nik CIA i NSA, ujaw­nił pra­sie ist­nie­nie gi­gan­tycz­ne­go ame­ry­kań­skie­go rzą­do­we­go pro­gra­mu in­wi­gi­la­cji oby­wa­te­li, który po­zwa­la na mo­ni­to­ro­wa­nie ich skrzy­nek ma­ilo­wych, po­łą­czeń te­le­fo­nicz­nych i ak­tyw­no­ści na po­ra­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Z pro­gra­mem współ­pra­cu­ją mię­dzy in­ny­mi Mi­cro­soft, Fa­ce­bo­ok, Apple i Go­ogle. Snow­den jest po­szu­ki­wa­ny przez wła­dze USA pod za­rzu­tem ujaw­nie­nia ta­jem­nic pań­stwo­wych i szpie­go­stwa. Obec­nie ukry­wa się na te­ry­to­rium Rosji, która udzie­li­ła mu azylu.

SA­MO­JEB­KA Z ROYAL BABY

Dwu­dzie­ste­go dru­gie­go lipca na świat przy­szedł długo wy­cze­ki­wa­ny na­stęp­ca bry­tyj­skie­go tronu (3,8 ki­lo­gra­ma w mo­men­cie na­ro­dzin). Na cześć Geo­r­ge’a Ale­xan­dra Lo­uisa, piesz­czo­tli­wie zwa­ne­go też Royal Baby, fon­tan­ny na Tra­fal­gar Squ­are za­bar­wio­no na kolor nie­bie­ski – chło­pię­cy, a sieć za­la­ła fala memów. Obec­nie na Wy­spach w do­brym gu­ście jest na głos za­sta­no­wić się, czy Royal Baby ma szan­se na nor­mal­ne dzie­ciń­stwo i czy szyb­ko za­czną mu się robić za­ko­la.

sa­mo­jeb­ka z kry­zy­sem

Ko­men­tarz jest tu chyba zbęd­ny. Pol­ska nie ma co praw­da po­wo­dów do na­rze­kań, ale nie za­zdro­ści­my na­szym rów­nie­śni­kom w Gre­cji, Hisz­pa­nii, czy we Wło­szech.

sa­mo­jebka z po­łu­dnio­wo­eu­ro­pej­skim po­ten­cja­łem in­te­lek­tu­al­nym, który ucie­ka na pół­noc

We­dług da­nych Eu­ro­sta­tu stopa bez­ro­bo­cia w stre­fie euro wy­nio­sła w lutym 12 % (stopa bez­ro­bo­cia wśród osób po­ni­żej 25. roku życia wy­nio­sła w lutym tego roku 23,5 %). To naj­wyż­szy po­ziom od 1995 roku. Szcze­gól­nie do­tknię­ta tym zja­wi­skiem jest Eu­ro­pa Po­łu­dnio­wa - Gre­cja (26,4 %), Hisz­pa­nia (26,3 %) i Por­tu­ga­lia (17,5 %). W tej sy­tu­acji nie dziwi fakt, że wy­kształ­co­na bez­ro­bot­na mło­dzież z po­łu­dnia kon­ty­nen­tu mi­gru­je na Pół­noc w po­szu­ki­wa­niu pracy i lep­szych wa­run­ków życia.

sa­mo­jeb­ka z Mer­kel

Dwu­dzie­ste­go dru­gie­go wrze­śnia 2013 roku Niem­cy wy­bie­ra­li przed­sta­wi­cie­li do Bun­de­sta­gu. Wy­bo­ry trze­ci raz z rzędu wy­gra­ła Unia Chrze­ści­jań­sko-De­mo­kra­tycz­na z Angie Mer­kel na czele. Przy tej oka­zji oka­za­ło się, że kanc­lerz Nie­miec też uczest­ni­czy w hip­ste­ria­dzie

|

Ten ar­ty­kuł sta­no­wi część serii ar­ty­ku­łów pod­su­mo­wu­ją­cych rok 2013, którą po­sta­no­wi­li­śmy po­świę­cić nar­cy­zmo­wi i sze­ro­ko po­ję­tej sa­mo­jeb­ce