Participate Translate Blank profile picture
Image for europa kontynentem damskich bokserów?

europa kontynentem damskich bokserów?

Published on

QUICKIES

Have  a break, have a quickie!

Nigel Fa­ra­ge twa­rzą e-pa­pie­ro­sów

Nigel Fa­ra­ge, bry­tyj­ski po­li­tyk i poseł do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, znany jest ze swej walki o de­mo­kra­cję i rów­ność ryn­ko­wą w Eu­ro­pie. Jego do­rad­cy do spraw wi­ze­run­ku byli chyba jed­nak osat­nio na urlo­pie, bo Fa­ra­ge wy­sta­pił w fil­mie lob­bu­ją­cym pewną markę e-pa­pie­ro­sów, za co jego par­tia do­sta­ła 25 ty­się­cy fun­tów. Cie­ka­we, czy teraz nadal bę­dzie kry­ty­ko­wał lob­by­stów z Bruk­se­li.

Źró­dło: dailymail.​co.​uk

Jedna trze­cia Eu­ro­pe­jek to ofia­ry prze­mo­cy fi­zycz­nej lub sek­su­al­nej

Agen­cja Praw Pod­sta­wo­wych Unii Eu­ro­pej­skiej prze­pro­wa­dzi­ła naj­więk­sze w hi­sto­rii ba­da­nie do­ty­czą­ce prze­mo­cy wobec ko­biet w Eu­ro­pie (brało w nim udział 42 000 an­kie­to­wa­nych). Oka­za­ło się, że jedna trze­cia z nich do­świad­czy­ła prze­mo­cy fi­zycz­nej, lub sek­su­al­nej po ukoń­cze­niu 15. roku życia. W naj­gor­szej sy­tu­acji są Dunki, wśród któ­rych 52% padło ofia­rą prze­mo­cy fi­zycz­nej lub sek­su­al­nej.

Źró­dło: lemonde.​fr

Translated from Uomini che odiano le donne