Participate Translate Blank profile picture
Image for EU-TOPIA „TIME TO VOTE: ZGŁOSZENIA do 27 stycznia!

EU-TOPIA „TIME TO VOTE: ZGŁOSZENIA do 27 stycznia!

Published on

inside cafébabel

Rok 2014 to rok wy­bo­rów do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i czas na drugą edy­cję pro­jek­tu EU-to­pia. Nasi dzien­ni­ka­rze i fo­to­gra­fo­wie zre­ali­zu­ją 7 re­por­ta­ży, w któ­rych przyj­rzą się eu­ro­en­tu­zja­stom i eu­ro­scep­ty­kom w 7 eu­ro­pej­skich mia­stach. Może masz ocho­tę się do nas przy­łą­czyć? De­adli­ne 27 stycz­nia w południe.

Aby przejść do in­for­ma­cji na temat re­kru­ta­cji klik­nij tu.

Od 22 do 25 maja 2014 r. eu­ro­pej­czy­cy będą wy­bie­rać swo­ich przed­sta­wi­cie­li do Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go. Nie będą to wy­bo­ry łatwe - Unia bo­ry­ka się ostat­nio z ogrom­ny­mi pro­ble­ma­mi, a eu­ro­scep­ty­cyzm w kra­jach człon­kow­skich ro­śnie z dnia na dzień. Przed­wy­bor­czą at­mos­fe­rę za­tru­wa rów­nież nie da­ją­ce o sobie za­po­mnieć widmo ni­skiej fre­kwen­cji.

Ca­fe­ba­bel nie bę­dzie Wam pra­wił mo­ra­łów o tym, że macie iść gło­so­wać. To już prze­cież wie­cie. Je­ste­śmy ma­ga­zy­nem eu­ro­pej­skim i naszą rolą jest opo­wie­dzieć Wam o tym, co się dzie­je na back­sta­ge’u eu­ro­wy­bo­rów.

Stąd też po­mysł na or­ga­ni­za­cję dru­giej edy­cji pro­jek­tu „EU-to­pia – time to vote". Bę­dzie to seria re­por­ta­ży z sied­miu róż­nych eu­ro­pej­skich miast na­pi­sa­nych przez dzien­ni­ka­rzy oby­wa­tel­skich z całej Eu­ro­py. „EU-to­pia – time to vote" ma za za­da­nie przed­sta­wić per­spek­ty­wę mło­dych Eu­ro­pej­czy­ków na wy­bo­ry do eu­ro­par­la­men­tu. Chce­my, aby dzię­ki temu pro­jek­to­wi, wy­bo­ry te zy­ska­ły ludz­kie ob­li­cze i prze­sta­ły ko­ja­rzyć się z to­tal­ną nudą.

„EU-to­pia – time to vote" w 7 eu­ro­pej­skich mia­stach

„EU-to­pia – time to vote" to kon­ty­nu­acja pro­jek­tu "EU-to­pia on the gro­und" z 2013 roku. Idea jest pro­sta: co mie­siąc ze­spół zło­żo­ny z trzech dzien­ni­ka­rzy i jed­ne­go fo­to­gra­fa Ca­fe­ba­bel (mo­żesz być jed­nym z nich) wy­ru­szy do jed­ne­go z sied­miu wy­bra­nych przez nas eu­ro­pej­skich miast. Wy­pra­wa po­trwa czte­ry dni. Nasi dzien­ni­ka­rze i fo­to­gra­fo­wie wezmą udział w spo­tka­niach i wy­wia­dach z oby­wa­te­la­mi całej Eu­ro­py. W 

każ­dej z ekip bę­dzie jeden z za­wo­do­wych dzien­ni­ka­rzy z pa­ry­skie­go biura Ca­fe­ba­bel. Te­go­rocz­na misja roz­pocz­nie się w Se­wil­li, zaś za­koń­czy w Bra­ty­sła­wie.Wszyst­kie punk­ty wi­dze­nia i opi­nie są dla nas cenne. Na­szym celem jest prze­ko­na­nie mło­dych Eu­ro­pej­czy­ków do tego, by po­ka­za­li nam, jak ich zda­niem wy­glą­da Unia Eu­ro­pej­ska i eu­ro­wy­bo­ry. Za­da­niem tych, któ­rzy stwo­rzą re­por­ta­że bę­dzie dać popis rze­tel­ne­go, ory­gi­nal­ne­go i prze­ni­kli­we­go dzien­ni­kar­stwa.

Jako wzo­ro­wi har­ce­rze wy­zna­czy­li­śmy już trasy wy­cie­czek. Pierw­szym, lu­to­wym, eta­pem na­szej wę­drów­ki bę­dzie Se­wil­la. W marcu po­le­ci­my do Kra­ko­wa, by spraw­dzić, jakie na­stro­je eu­ro­pej­skie pa­nu­ją w Eu­ro­pie Wschod­niej. W przed­dzień wy­bo­rów (w kwiet­niu i w maju), wy­da­rze­nia re­la­cjo­no­wać  bę­dzie­my z dwóch sto­lic in­sty­tu­cji eu­ro­pej­skich, a mia­no­wi­cie ze Stras­bur­ga i Bruk­se­li. Po­nie­waż wiemy, że Wasze za­in­te­re­so­wa­nie Eu­ro­pą nie zga­śnie w dniu, w któ­rym uda­cie się do urn, w czerw­cu za­pla­no­wa­li­śmy przy­sta­nek w Ber­li­nie, sto­li­cy jed­ne­go z naj­więk­szych kra­jów UE. W lipcu bę­dzie­my badać sy­tu­ację w Bra­ty­sła­wie. Po za­słu­żo­ny prze­rwie wa­ka­cyj­nej, we wrze­śniu, za­koń­czy­my pro­jekt serią re­por­ta­ży z Wied­nia.

Re­por­ta­że zo­sta­ną opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie Ca­fe­ba­bel i na na­szym Fa­ce­bo­oku. Przy­łącz­cie się do nas i po­móż­cie nam przed­sta­wić na­szym czy­tel­ni­kom cie­ka­wą stro­nę Eu­ro­py!

PRZE­BIEG PRO­JEK­TU

Wy­bra­ni kan­dy­da­ci spę­dzą czte­ry dni w mie­ście wy­bra­nym do re­por­ta­żu, gdzie będą przy­ję­ci przez lo­kal­ną ekipę Ca­fe­ba­bel. Wa­szym za­da­niem bę­dzie zwie­dza­nie, udział w spo­tka­niach i prze­pro­wa­dza­nie wy­wia­dów – jed­nym sło­wem wszyst­ko, co po­mo­że Wam w re­ali­za­cji re­por­ta­żu. W ciągu ty­go­dnia po po­wro­cie wy­sy­ła­cie nam swoje ar­ty­ku­ły, które będą na­stęp­nie edy­to­wa­ne przez re­dak­to­rów Ca­fe­ba­bel, tłu­ma­czo­ne przez na­szych tłu­ma­czy, a na­stęp­nie opu­bli­ko­wa­ne w sze­ściu ję­zy­kach (po fran­cu­sku, an­giel­sku, nie­miec­ku, pol­sku, wło­sku i hisz­pań­sku) na na­szej stro­nie www.​ca­fe­ba­bel.​com.

wy­ślij nam swoją kan­dy­da­tu­rę i do­łącz do ekipy! 

Do na­szej ekipy dzien­ni­ka­rzy i fo­to­gra­fów do­łą­czyć może każdy po­ni­żej 35. roku życia. Kry­te­ria wy­bo­ru będą su­ro­we. Li­czyć się będą przede wszyst­kim po­my­sły/te­ma­ty na re­por­taż oraz ja­kość ar­ty­ku­łów, które na­pi­sa­li­ście w prze­szło­ści – ich ory­gi­nal­ność, po­praw­ność ję­zy­ko­wa i umie­jęt­ność przy­ku­cia uwagi czy­tel­ni­ka. De­adli­ne 27 stycz­nia.

Wie­cej in­for­ma­cji na temat re­kru­ta­cji znaj­dziesz TU.

ar­ty­ku­ły, które po­wsta­ły w ra­mach Eu-to­pii 2013 znaj­dziesz tu.

Wy­jazd bę­dzie re­fun­do­wa­ny dla każ­de­go, kto ak­tu­al­nie miesz­ka* na te­ry­to­rium Unii Eu­ro­pej­skiej albo w  Al­ba­nii, Ser­bii, Bo­śni-Her­ce­go­wi­nie, lub na te­re­nie Byłej Ju­go­sła­wiań­skiej Re­pu­bli­ki Ma­ce­do­nii.

*Nie cho­dzi więc o oby­wa­tel­stwo, ale o miej­sce za­miesz­ka­nia: uczest­ni­cy o do­wol­nym oby­wa­tel­stwie mogą kan­dy­do­wać pod wa­run­kiem, że miesz­ka­ją na te­re­nie jed­ne­go z wy­mie­nio­nych kra­jów.

Je­ste­ście za­in­te­re­so­wa­ni? Cze­ka­my na Wasze kan­dy­da­tu­ry pod ad­re­sem: eu­to­pia@​ca­fe­ba­bel.​com

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską za po­śred­nic­twem fran­cu­skie­go Mi­ni­ster­stwa Spraw Za­gra­nicz­nych i Fun­da­cji Hip­po­crène.

Translated from EU-topia « Time to Vote » : dernière ligne droite !