Participate Translate Blank profile picture
Image for Drugie domy i Wanderlust na Międzynarodowy Dzień migranta

Drugie domy i Wanderlust na Międzynarodowy Dzień migranta

Published on

Społeczeństwo

Dom jest tam, gdzie serce - ten ki­czo­wa­ty cytat z książ­ki o przy­jaź­ni dziś staje się rze­czy­wi­sto­ścią coraz więk­szej licz­by eu­ro­pej­skich no­ma­dów. Oto lista fi­na­li­stów kon­kur­su „drugi dom" or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez naszą ekipę Babel Ber­lin z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Mi­gran­ta

W ciągu tych ostat­nich lat mło­dzi Eu­ro­pej­czy­cy byli zmu­sze­ni (przez kry­zys) opuścić swoje kraje i zna­leźć nowy dom gdzieś na Sta­rym Kon­ty­nen­cie. Wielu z nich, po­mi­mo swych licz­nych dy­plo­mów i zna­jo­mo­ści ję­zy­ków ob­cych, prze­ży­wa szok kul­tu­ro­wy w nowym kraju. Kon­kurs fo­to­gra­ficz­ny Ca­fe­ba­bel Ber­lin „drugi dom" przed­sta­wia pro­fil no­we­go eu­ro­pej­skie­go włó­czę­gi.

Po­mię­dzy, ale jesz­cze nie tam

Je­stem swym wła­snym domem

Elena Tro­partz jest Niem­ką, do­ra­sta­ła w Gre­cji, stu­dio­wa­ła w Niem­czech i Szko­cji, pra­co­wa­ła w Afry­ce Po­łu­dnio­wej, a teraz tra­fi­ła do Bel­gii. "Do­ra­stasz, stu­diu­jesz i pra­cu­jesz cią­gle w in­nych miej­scach i cią­gle gdzieś je­steś nowy! Gdzie jest twój praw­dzi­wy dom? Wszę­dzie. bo sama je­stem swoim wła­snym domem! Za­cho­wu­ję wspo­mnie­nia zwią­za­ne z samą sobą. Z każ­dym nowym do­świad­cze­niem mój dom roz­sze­rza się i coraz wię­cej zdjęć ozda­bia swoje ścia­ny! Kiedy za­my­kam swoje okna można po­dzi­wiać mój świat we­wnętrz­ny, mój uni­kal­ny dom! "

Senne życie

Te czte­ry zdję­cia two­rzą­ce jeden obraz w ide­al­ny spo­sób pod­su­mo­wu­ją dzień z życia mło­dej Hisz­pan­ki miesz­ka­ją­cej na sen­nych przed­mie­ściach pewnej fran­cu­skiej miej­sco­wo­ści. Brak ludzi na ob­ra­zach od­da­je­cha­rak­ter miej­sca - obrzeży spo­re­go mia­sta, w kto­rym cu­dzo­ziem­co­wi cięż­ko jest nawet z kimś po­roz­ma­wiać. 

Bilet do przy­szło­ści

Młoda Por­tu­gal­ka w po­cią­gu do Lon­dy­nu.

Dom jest tam, gdzie serce

Prze­pro­wadz­ka do ob­ce­go kraju ozna­cza nie tylko zna­le­zie­nie nowego miej­sca pracy i miesz­ka­nia. Ozna­cza ona rów­nież zna­le­zie­nie no­wych przy­ja­ciół i po­zna­nie nowej kul­tu­ry. Przede wszyst­kim ozna­cza jed­nak zbu­do­wa­nie sobie dru­gie­go domu. Bo dom jest tam, gdzie serce. 

Witaj, kry­zy­sie!

W wy­ni­ku wzro­stu stóp bez­ro­bo­cia i niepokojącej sy­tu­acji go­spo­dar­czej w kra­jach eu­ro­pej­skich ta­kich jak Por­tu­ga­lia, Gre­cja, Wło­chy, czy Hisz­pa­nia, wielu mło­dych ludzi prze­nio­sło się do Nie­miec w po­szu­ki­wa­niu lep­szych per­spek­tyw.

(Na­gro­dzo­ny fo­to­graf: JE­AN-PAUL PAS­TOR GUZMÁN)

Translated from Wahlheimat und Wanderlust zum Internationalen Tag der Migranten