Participate Translate Blank profile picture
Image for Chanel proponuje stylizacje na wypad do Tesco

Chanel proponuje stylizacje na wypad do Tesco

Published on

Lifestyle

Wygląda na to, że we Francji szykuje się kolejna rewolucja dnia codziennego. Po tym, jak ubiegająca się o fotel burmistrza Paryża Nathalie Kosciusko-Morizet odkryła jakie to wspaniałe uczucie przemieszczać się po mieście środkami komunikacji publicznej, Karl Lagerfeld zademonstrował, że supermarkety to dziś miejsca, w których rodzą się nowe prądy modowe.

Nie wiemy do końca, czy in­spi­ra­cją dla nowej ko­lek­cji i po­ka­zu domu mody Cha­nel była nie­daw­na

 po­pu­lar­ność stron Ciu­chy po Domu i Naj­gor­sze Sty­li­za­cje na Pa­pie­ro­sa, czy ra­czej pio­sen­ka Ja­rvi­sa Coc­ke­raCom­mon pe­ople”. W każ­dym razie to cie­ka­we zo­ba­czyć jak mi­lio­ner, któ­ry chce się po­brać ze swoją wła­sną kotką, wy­obra­ża­ sobie życie zwy­kłych ludzi. Wczo­raj­szy pokaz Cha­nel był bar­dzo su­ge­styw­ny – można było wręcz uwie­rzyć, że mo­del­ki robią za­ku­py, albo, co lep­sze – jedzą. Nie można mu rów­nież od­mó­wić funk­cji edu­ka­cyj­nej - dla wielu gości była to oka­zja, by po raz pierw­szy zo­ba­czyć, jak wy­glą­da su­per­mar­ket. Wśród pro­duk­tów, które brały udział w po­ka­zie były nawet jajka Cha­nel, na pewno po­cho­dzą­ce od bar­dzo sty­lo­wych kur. Jeśli cho­dzi o sam wy­miar mo­do­wy, z po­ka­zu do­wie­dzie­li­śmy się mię­dzy in­ny­mi, że na za­ku­py do fluo dre­sów ko­niecz­nie na­le­ży nosić przy­du­że tkane płasz­cze i małe to­re­becz­ki-ko­szy­ki mar­ke­to­we za sie­dem­na­ście ty­się­cy, a także pa­ste­lo­we su­kien­ki z piór. A tak serio, to lan­so­wa­no buty spor­to­we do cał­kiem ele­ganc­kich sty­li­za­cji – cie­ka­we, czy ten trend, na uli­cach widoczny już rok temu, na stałe wej­dzie do ka­no­nów mody.

Tak, czy ina­czej, ogła­sza­my wszem i wobec, wszyst­kim Jes­si­com Mer­ce­des i Ma­ca­de­mian Girls, że Bie­dra jest nowym Pla­cem Zba­wi­cie­la. I nie mówię tego ja, tylko Karl La­ger­feld.

Pokaz Cha­nel je­sień/zima 2014 w Grand Pa­la­is 4 marca 2014 roku.