Participate Translate Blank profile picture
Image for CAFEBABEL RUSZA Z  Euromed ReporteR! 

CAFEBABEL RUSZA Z  Euromed ReporteR! 

Published on

inside cafébabel

Nowy rok to nowe inicjatywy! Cafebabel rusza z Euromed Reporter – projektem obywatelskim, którego polem gry będą kraje po obu stronach Morza Śródziemnego. W ramach projektu szesnastu dziennikarzy z Europy oraz z Afryki Północnej zrealizuje trzy reportaże i weźmie udział w trzech debatach dotyczących bieżących wydarzeń w Tunisie, Casablance i Paryżu. Może masz ochotę zostać jednym z nich?

Rok 2013 ob­fi­to­wał w re­por­ta­że re­ali­zo­wa­ne w Eu­ro­pie. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy rów­nież Eu­ro­med Jo­ur­na­lism Aca­de­my – serię tre­nin­gów dzien­ni­kar­skich, w któ­rych wzię­ło udział 40 mło­dych dzien­ni­ka­rzy z Afry­ki Pół­noc­nej i z róż­nych za­kąt­ków Eu­ro­py. W roku 2014 chce­my się­gnąć wzro­kiem poza gra­ni­ce Sta­re­go Kon­ty­nen­tu. W trze­cią rocz­ni­cę arab­skiej wio­sny ca­fe­ba­bel rusza z pro­jek­tem Eu­ro­med Re­por­ter. Od lu­te­go do maja 10 dzien­ni­ka­rzy i fo­to­gra­fów oby­wa­tel­skich ca­fe­ba­bel zre­ali­zu­je serie re­por­ta­ży w Tu­ni­sie (luty) i w Ca­sa­blan­ce (ma­rzec). W maju 6 mło­dych dzien­ni­ka­rzy i fo­to­gra­fów oby­wa­tel­skich z Ma­ro­ka i Tu­ne­zji przy­bę­dzie w tym samym celu do Pa­ry­ża.

Dzię­ki na­sze­mu part­ner­stwu z iWatch Tu­ni­sia i Se­arch for Com­mon Gro­und Mo­roc­co, eki­pa­mi eu­ro­pej­skich re­por­te­rów zajmą się miej­sco­wi dzien­ni­ka­rze i przy­ja­cie­le ca­fe­ba­bel. Na za­koń­cze­nie każ­dej serii re­por­ta­ży or­ga­ni­zo­wa­na bę­dzie de­ba­ta oby­wa­tel­ska do­ty­czą­cych bie­żą­cych wy­da­rzeń w danym kraju.

Pro­jekt Eu­ro­med Re­por­ter ma na celu za­cie­śnie­nie współ­pra­cy dzien­ni­kar­skiej po obu stro­nach Morza Śród­ziem­ne­go, oraz wy­mia­nę do­świad­czeń, punk­tów wi­dze­nia i kon­tak­tów. Chce­my także zwięk­szyć otwar­tość tra­dy­cyj­nych me­diów i po­ka­zać, że do wszyst­kich te­ma­tów można pod­cho­dzić obiek­tyw­nie. Ar­ty­ku­ły, które po­wsta­ną w ra­mach pro­jek­tu, nie­za­leż­nie od tego, czy będą trak­to­wa­ły o po­li­ty­ce, sztu­ce, czy o kwe­stiach spo­łecz­nych i go­spo­dar­czych, przed­sta­wią czy­tel­ni­kom świe­żą i oby­wa­tel­ską per­spek­ty­wę na po­ru­sza­ne te­ma­ty.

Za­in­te­re­so­wa­ni?

Fo­to­re­por­ta­że, ar­ty­ku­ły i wy­wia­dy zo­sta­ną opu­bli­ko­wa­ne w 6 ję­zy­kach na na­szej stro­nie i fa­ce­bo­oku. Każdy ko­men­tarz, ja­kie­go nam udzie­li­cie, jest dla nas bez­cen­ny!

A może mie­li­by­ście ocho­tę przy­łą­czyć się do ekipy na­szych re­por­te­rów? Wy­ślij­cie swoją kan­dy­da­tu­rę kli­ka­jąc TU.

Translated from Euromed Reporter : le grand départ !