Participate Translate Blank profile picture
Image for Találkozzunk a zöldségesnél! - rendhagyó közösség- és kultúraszervezés a Lumennel

Találkozzunk a zöldségesnél! - rendhagyó közösség- és kultúraszervezés a Lumennel

Published on

Budapest

A Klauzál tér és a Csányi utca sarkán áll egy zöldséges, ahol nem csupán a kulináris élvezetekről gondoskodnak naponta friss zöldséggel, gyümölccsel, házi lekvárokkal és különleges fűszerekkel, de a gasztronómiai és kulturális programok iránt érdeklődök is könnyen találhatnak a fogukra valót.

A Lumen Zöldség és Közösségi Szolgáltató 2012 szeptem­berében alakult a közösségi pro­jek­tek egy sajátos formációjaként. A korábban megis­mert kul­turális bázisok egy kis közösség önsz­erveződésén ala­pulva, annak fen­ntartó erejében bízva és ha­sonló igényekre és célokra alapozva alakították ki pro­filjukat, és ütöttek tábort a város különböző pon­t­jain. A Lumen Zöldség és Közösségi Szolgáltató kon­cepciója nem egy, hanem három közösség sz­erencsés egymásra találásának és közös ötle­telésének eredményeként született meg. A zöldséges a Lumen Fotóművészeti Alapítvány fiókpro­gramjának részét képezi, új helyszínként szolgálva az alapítvány tag­jai által közösen válasz­tott művészeti pro­jek­tek, valamint a róluk készült rövid­filmek és kiadványok be­mu­tatására. A közösségi szolgáltató a Got­tfried lányok, Got­tfired Judit és Juli ötleteként szültetett meg, akiket azon­ban más szálak is kötnek a helyszínhez. Nagyszüleik ugya­nis évtizedeken keresztül üzemeltet­tek zöldségest az üzlethe­lyiségben, így kézen­fekvő ötlet volt, hogy az üresen maradt bolt újra régi funkciójában működjön tovább. A gasztro­vonalért egy másik, szintén régi zöldséges családból érkezett testvérpár, Uliczki Dénes és Soma felelősek, míg a zöldséges vezetését éde­sanyjuk, Zsuzsa vette kézbe.

Fotóművészet egy zöldséges­ben

Szokat­lan, mind hazai, mind nemzetközi sz­in­ten példa nélküli vállalkozás egy zöldségest válasz­tani bázisként ahhoz, hogy a fo­tográfia műfaját közelebb hozzák az arra ny­i­tott közönség számára. “Elsőnek furcsának tűnhet ez így, hogy zöldséges és fotóművészet. De vala­h­ogy az ötle­telések és a ter­vezgetések során egyre familiáris­abb lett a két gon­do­lat így együtt, és sikerült össz­egyúrni egy olyan kon­cepciót, ahol ez a többféle érdekc­so­port találkozni tu­dott” – mag­yarázza az alapítvány egyik tagja, Erdei Krisztina - “ez egy hosszú ter­vezési folya­mat volt, és arra is szükség volt hozzá, hogy a zöldséges­ben nem kiállításokat sz­eretett volna csinálni az alapítvány, ami a korábbi tevékenységének képezte a részét, hanem sz­erettük volna, ha a fotópro­jek­tekkel, amiket kiválasz­tunk, kic­sit mélyebben tudunk foglalkozni.” A 2002 óta működő alapítvány elsődleges célja, hogy nemzetközi plat­for­mot teremt­sen a fényképeket al­ka­lmazó képzőművészet be­mu­tatásához és megis­mertetéséhez. Erre korábban a Mikszáth téri kávézó biz­tosított lehetőséget, ahol az alapítvány pro­gram­jairól döntő tanács, a Lumen Tanács tag­jai által válasz­tott pro­jek­teket állították ki. Tavaly június­ban ren­dezett, VIP – Fájdalom­szoba: A ny­omorúság egy pil­langó című kiállításuk vis­zon­tagságos sorsa vis­zont arra késztette a tagokat, hogy újragon­dolják az alapítvány működését és más irányvon­alakat ker­essenek céljuk meg­valósításához. A kiállítás képei ugya­nis oly mértékben felka­varóak voltak, hogy a meg­nyitót követően a kávézó vezetője arra kérte az alapítvány tag­jait, hogy egy másik, arra al­ka­lmasabb helyen in­stallálják újra a tárla­tot. Ekkor döntöttek úgy, hogy a rövid ideig tartó kiállítások helyett a jövőben inkább megpróbálják mélyebben beleásni magukat a kiválasz­tott pro­jek­tekbe, ame­lyre a Lu­men-fiók pro­gram biz­tosítja a lehetőséget. Ennek keretében a tanács által válasz­tott pro­jek­tekről rövid­fil­met készítenek, be­mu­tatva a különböző nézőpon­tokat, ame­lyek a munka központi gon­do­lata kapcsán felmerülhet­nek, valamint sz­erkesztenek egy kiadványt, amely­ben kutatások, tanulmányok vagy a mű tárgyához kapc­solódó képek segítségével próbálják minél sokoldalúbban feltérképezni az adott pro­jekt fókuszában álló témát. A már elkészült fiók-ki­adványok és videók a kávézóban és a zöldséges­ben egy, az alapítvány számára fen­ntar­tott pol­con tekinthetőek meg.

Közösségi helyszín kiadó

A zöldséges ny­it­vatartási idejét követően ve­hetik kezdetét a gasztronómiai és kul­turális pro­gramok. A tér használatához a Közösségi Szolgáltatónál kell pályázni a meg­valósítani kívánt pro­jekt részletes leírásával. Az elbírálók nem támasz­tanak szigorú követelményeket a pro­gramokkal szem­ben, min­den olyan sz­ervezet, egyéni vagy cso­por­tos pályázó je­len­tkezését szívesen látják, aki állandó székhely vagy be­mu­tatótér hiányában eddig nem tudta meg­valósítani ötletét. A Közösségi Szolgáltató a helyet biz­tosítja, a további hozzávalókról a sz­ervezőknek kell gon­do­skod­niuk. A zöldséges, köszönhetően az alapítvány két tagja, László Gergely és Kata­rina Šević által ter­vezett, mo­bilis bútorzat­nak, könnyen al­ka­lmas térré változ­tatható egy work­shop lebonyolítására, fogadás tartására vagy akár színpadi előadás számára is. Az elmúlt egy évben sz­erveztek már itt BBQ par­tit, Vietnámi nyári tek­ercs fes­z­tivált, legutóbb pedig közösségi brun­chot a ne­gyed6n­e­gyed7 fes­z­tivál keretében, de itt mu­tatták be a német fin­ger cso­port tag­jai a városi méhészet népszerűsítését célzó Közösségi Méz pro­jektjük tervét is.

Míg a zöldséges elsősor­ban lokális érdeklődésre tarthat számot, látogatói pedig több­nyire a Klauzál tér lako­sai közül, il­letve a teret látogató közösségek tag­jaiból kerülnek ki, addig az alapítvány és a Közösségi Szolgáltató pro­gram­jai olyanokat is meg­moz­gat­nak, akik a friss zöldség és gyümölcs kedvéért nem utaznának a város másik végébe. A zöldséges lehetőséget teremt arra, hogy átjárás alakul­has­son ki a helyiség funkciói és az azokat látogató közösségek között. Van, aki bár a Közösségi Szolgáltató pro­gram­jaira kíváncsi, ha már ott van, megtek­inti a kiadványt is, és gyakran me­ge­sik, hogy az alapítvány pro­jek­tbe­mu­tatóira érkezők egyúttal szemügyre veszik a zöldséges kínálatát is, ahogy a friss áruért sor­ban állók között is akad, aki várakozás közben végignézi a pro­jek­thez készült rövid­fil­met és kiadványt.

Önkénte­sen a közösségért

A Lumen Zöldség és Közösségi Szolgáltató fen­ntarthatóságához nem igényel je­lentősebb anyagi forrásokat, működését a zöldséges rentábilis üzemeltetése sza­va­tolja. A hely bérleti díját a zöldséges vállalta magára, biz­tosítva a helyiség sz­abad használatát a Lumen Fotóművészeti Alapítvány és a Közösségi Szolgáltató számára. Mivel a szolgáltató elsősor­ban a helyet és a bútorokat biz­tosítja a pro­gramok meg­valósításához, így csupán saját pro­gram­jainak fi­nanszírozásáról kell gon­do­skod­nia. A Lumen Fotóművészeti Alapítvány pro­jek­t­jeinek meg­valósításához, a kiadványok és rövid­filmek elkészítéséhez, szintén maga teremti elő az anyagi forrásokat, sok­szor bevonva a barátokat és ismerősöket is a munkába. Mindkét sz­erveződés kulcsát az önkéntesség je­lenti. A tagok személyes érdeklődésből, a meg­fo­gal­ma­zott célok iránti elkötelezettségből vállalták és vállalják az alapítvány és szolgáltató pro­jek­t­jeiben való részvételt. Így a pro­jek­tek addig foly­tathatóak, amíg a résztvevők lelkesedése tart, és amíg min­dan­nyian látnak benne per­spektívát. Ha a munka kezd rutinná válni vagy úgy érzik, hogy már nem képesek tel­jes odaadással végezni, akkor érdemes újabb ötletek, más lehetőségek után nézni, és az sem árthat, ha a továbblépést időnként új tagok is segítik.

A zöldséges esetében egyelőre sem lelkesedésben, sem az ötletek­ben nincs hiány, amely részben a helyválasztásnak is köszönhető. Kriszta sz­erint nagy előnynek mond­ható, hogy a Klauzál térnek története van, számos, kis mikroközösséget vonzó bolt, kul­turális és szórakozóhely található a közel­ben. A jövőben sz­eretnék, ha még inkább térszerűbbé lehetne tenni a Klauzál teret, ame­ly­hez a parkoló autók számának csökkentése és az ülőhelyek növelése je­lentősen hozzájárul­hatna. Így talán könnyebben elérhetővé válhatna az is, hogy a térhez tar­tozó kis közösségek találkoz­zanak, és a közös pro­gramok révén egy pezsgőbb, társasági élet alakul­has­son ki.