Participate Translate Blank profile picture
Image for A reggel a holnap éjszakája – Előbb a munka, aztán a szórakozás?

A reggel a holnap éjszakája – Előbb a munka, aztán a szórakozás?

Published on

Budapest

Péntek van. Egyre későbbi órákban indul bu­lizni a város. Egyébként is, egy buli akkor igazán jó, hogyha reggelig tart. A min­den­napi ruti­n­ban is egyre későbbre tolódik a lefekvés ideje, még ha semmi különös pro­gramja sincs az em­bernek. Ki érti, hogy a nyugdíjasok miért sz­eretnek korán kelni?

Pedig las­san itt az ideje, hogy az em­berek hozzászok­janak a korán keléshez, hiszen jobbnál jobb pro­gramok ütik fel a fejüket Bu­dapesten és a világ más tájain is, amik újra di­vatba akarják hozni a reggelt. A fő csapásvonal: közös regge­lik, különféle kul­turális pro­gramokkal kísérve. Elsőre bizarrnak hangzik, hiszen ritka, aki a reggeléből hiány­olja az iz­gal­mas pro­gramokat, inkább min­denki aludna még egy kic­sit, meg még egy kic­sit tovább, az utolsó pil­la­natig húzva a felkelés idejét. Ezek a mostanában feltűnt pro­gramok vis­zont garantáltan meg­moz­gatják még a notórius későn kelők fantáziáját is. A fáradt tag­jaikról nem is beszélve.

Reggeli rave-parádé

Lehet, hogy eddig sosem bírtál reggelig bu­lizni. Lehet, hogy mindig te voltál, aki utolsónak léptél le min­den par­tiról, de aztán megbántad, hogy átalud­tad az egész másnapot… íme egy megoldás! Min­denki sz­eret ha­j­nalig táncolni, de eddig nem gon­do­ltam, hogy ez a vonzódás talán magához a nap­sza­khoz köthető. A morn­ing rave-hez nem kell sokáig fen­n­maradnod és az utolsó en­ergiáidat bevetned a tánc­par­ket­ten. Felkelés után irány a pezsgő „reggeli élet”, ahol fer­geteges táncolás vár reggel 6:30-tól egészen munkakezdésig.

Min­denki máshogy sz­eret felkelni, mással sz­ereti kez­deni a napot, de a tánc, a hangu­latos regge­lik sz­erelme­sei nem fog­nak csalódni, ha hagyják, hogy a Morn­ing Glory csap­ata vezesse a kötetlen reggeli tornát. A kelet-lon­doni helyszínen megren­dezett fer­geteges reggeli bulik alko­hol helyett ütős kávékkal és smooth­iekkal segítik a felébredést, sőt ha időben fe­li­ratko­zol, fáradt tag­jai­dat masszázzsal frissítik fel. A tánc­par­ket­ten mindig pezseg az élet. Világhírű dj-k segítenek, hogy bármi­lyen álmosság tör is rád, ne tudj ellenállni a rit­mus vonzásának.

Ez a kez­deményezés, ami egyelőre még csak Lon­don­ban aratja le a babérokat, pár hónap és bi­zonyára el fog ter­jedni Európa-sz­erte. Főleg a húszas, harmin­cas ko­rosztály körében van nagy sikere, de néhány idősebb rave báró is feltűnt már. A párat­lan élményt a fel-fel tűnő munka­he­lyi cso­por­tok is biz­tosítják, akik csapatépítő-tréningként vet­tek részt az eseményen, kiskosztümben, öltönyben ropva a munka kezdetéig.

Kreatív regge­lik a Toldiban

Két éve már, hogy először regge­lizett együtt a mag­yar kreatívszcéna krémje. Ez a világszintű kez­deményezés más országok­ban már régebb óta működik, és küldetésének tartja, hogy a közösségi regge­lik alatt min­denk­inek meg­dol­gozza a kreatívab­bik felét. Ha sz­eretsz egy kellemes reggeli mel­lett iz­gal­mas és in­spiráló előadásokon részt venni, akkor ott a helyed, hiszen a Cre­ative Morn­ings eseményein ezeket mind megkapha­tod. A havi egyszer, péntekenként megren­dezett közös reggelek sok­szor hazai kuriózumokat tárgyal­nak, de van amikor globálisan kijelölt téma köré építkeznek, mint például a februári al­ka­lmon, ahol a "Rebel" jeligére dobják be magukat az előadók a világ min­den táján.

A moz­ga­lom 2008-ban pat­tant ki Tina Roth Eisen­berg fejéből, aki a new yorki reggeleket akarta felpezsdíteni egy-egy érdekes beszélgetéssel egy­bekötött regge­livel. A péntek reggeli találkozások hamarosan fontos sz­erepet töltöttek be a kreatív new yorkiak életében. Nem sokkal ezután a moz­ga­lom behálózta az egész világot, nem csak azért, hogy a kreatív elmék találkozását biz­tosítsa, hanem, hogy egy nyílt fórumot létesítsen az érdeklődők és egy-egy város, ország különleges és újító képviselői között.

A bu­dapesti regge­lisorozat előző vendége Horn György volt, az Al­ter­natív Közgaz­dasági Gimnázium alapítója és pedagógiai vezetője, aki a Kreativitás vs iskola témán belül próbálta meg körüljárni, hogy vajon mitől lesz valaki kreatív, mi­lyen sz­erepe van ebben egy iskolának. Az események helyszínét több­nyire a Toldi szolgáltatja, s a támogatóknak köszönhetően házi süteményekkel, Danone joghur­tokkal, Sió gyümölcslével, Illy kávéval és Kin­narp bútorokkal várják a következő eseményre is a kíváncsi és regge­lizni vágyó érdeklődőket.

Nul­ladik óra a Mo­mentán Társu­lat­tal

Itt az ideje felszámolni azzal, hogy a nul­ladik óra kife­jezés a gy­omorgörcc­sel egyenlő érzéseket kelt min­denkiben, aki bármi­lyen haloványan is, de fel tudja idézni iskoláskori emlékeit. A korán kelőknek vagy a bevállalósak­nak ajánljuk a Mo­mentán Társu­lat reggeli impró-showjit, amik garantáltan hozzájárul­nak egy kelemes hét elin­dulásához. A hétfő reggeli im­provizációs színház kávéval és süteménnyel már eddig is sokakat von­zott, pedig a társu­lat csak egy-két előadásosra ter­vezte a közönség első gon­do­lataiból táplálkozó as­s­zociációs színházat.

A Társu­lat 2003-ban állt össze, de a tag­jai már régóta, a Földessy Mar­git dráma- és kreativitásfe­jlesztő stúdióból, is­merték egymást. Számta­lan in­no­vatív kez­deményezésük volt kezde­tektől fogva, amikor felolvasószínházat működtet­tek kortárs szerzők műveit is­mertetve meg a nézőkkel (egyébként ez még mindig működik RögvEst néven), majd fokozatosan a nevük össze­fonódott az im­provizációs színházzal, amit elsőként hoz­tak be Mag­yarországra. 2005-ben nagy for­du­la­tot vett a társaság pálya­futása, amikor csat­lako­zott hozzájuk Pirisi László zon­go­raművész, így a zenei imprózás is része lett a repertoárnak. Ekkor in­dult el a Mo­mentán című tv-s műsor is, az a fórum, ahol a legtöbben megis­merkedtek a színház működésével.

2010 októberében nyílt meg az IMPRÓ néven futó kreatív töltőállomás, ami azóta is lehetőséget nyújt a csap­at­nak és a nézőknek az im­provizatív, jam­melő szórakozásnak és a kreatív en­ergiák ütköztetésének. A társu­lat eddig is mindig előrukkoltak valami újítással és ez es­et­ben sem kell bennük csalódnunk. A Nul­ladik óra című előadással bi­zonyíthatóvá vált, hogy a ki­lenc tagból álló csapat humora reggel is szárnyal.

Biz­tosan van olyan, aki ezután a beszámoló után is úgy érzi, hogy nincs az a pro­gram, amiért felkelne néhány órával korábban, de mégis van per­spektíva ezek­ben a reggeli események­ben. Ha más nem, akkor az, hogy mediterrán szokás sz­erint össz­egyűlnek az azonos érdeklődésű em­berek és egy közösségi reggeli alatt elf­o­gyasz­tott jó kávé mel­lett megtárgyalják az élet fontos dol­gait. Mert ugye, aki korán kel… az végre lel is valamit.