Participate Translate Blank profile picture
Image for Żegnaj, roamingu!

Żegnaj, roamingu!

Published on

Polityka

Roaming wkrótce przej­dzie do hi­sto­rii. Par­la­ment Eu­ro­pej­ski za­de­cy­do­wał o znie­sie­niu kosz­tów na­rzu­co­nych przez ope­ra­to­rów sieci te­le­fo­nii ko­mór­ko­wej klien­tom komunikującym się w gra­ni­cach UE. Zmia­ny wejdą w życie już w grudniu 2015 roku. To de­cy­zja od dawna wy­cze­ki­wa­na przez użyt­kow­ni­ków, nie wzbu­dza je­dank en­tu­zja­zmu ope­ra­to­rów te­le­fo­nicz­nych.

Na­sta­ły czasy ko­mu­ni­ka­cji bez gra­nic! Par­la­ment Eu­ro­pej­ski po­ło­żył kres woj­nie, która od dawna była źró­dłem nie­po­ro­zu­mień z ope­ra­to­ra­mi cieci ko­mór­ko­wych w kwe­stii opłat za wy­ko­ny­wa­nie po­łą­czeń poza gra­ni­ca­mi kraju. Już wkrót­ce ko­rzy­sta­nie z te­le­fo­nów w kra­jach człon­kow­skich UE nie bę­dzie wią­za­ło się z żad­ny­mi dodatkowymi kosz­ta­mi. Trzeciego kwietnia Par­la­ment Eu­ro­pej­ski za­twier­dził znie­sie­nie kosz­tów ro­amin­go­wych od 15 grud­nia 2015 roku. Przypominamy, że pięć lat temu Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­trzy­ma­ła wzrost taryf ro­amin­go­wych.

Już za 20 mie­się­cy Eu­ro­pej­czy­cy nie będą po­no­sili do­dat­ko­wych opłat za ko­rzy­sta­nie z te­le­fo­nów komórkowych w Unii Eu­ro­pej­skiej. Ko­niec z dez­ak­ty­wa­cją usług in­ter­ne­to­wych i ogra­ni­cza­niem ilo­ści wy­ko­ny­wa­nych po­łą­czeń. Ko­niec z na­li­cza­niem 7 cen­tymów za każde po­łą­cze­nie przy­cho­dzą­ce. Ope­ra­to­rzy te­le­fo­nicz­ni, dla których ta decyzja oznacza znaczny spadek zysków, nie ka­za­li długo cze­kać na kry­ty­kę pod­ję­tych dzia­łań. Wkrót­ce okaże się, czy w prze­cią­gu naj­bliż­szych dwu­dzie­stu mie­sie­cy wiel­kie przed­się­bior­stwa te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne nie za­czną stop­nio­wo pod­no­sić cen, aby zre­kom­pen­so­wać sobie stra­ty.

Translated from Expresso: El 'roaming' tiene los días contados