Participate Translate Blank profile picture
Image for Petycje do Parlamentu Europejskiego: proś, o co tylko chcesz

Petycje do Parlamentu Europejskiego: proś, o co tylko chcesz

Published on

Parlament Europejski otrzymuje około 1.000 petycji rocznie, w większości związanych z kwestią ochrony środowiska, dotyczących swobodnego przepływu towaru, osób i kapitału.

Artykuł 21 Traktatu nicejskiego (2000) uznaje prawo wszystkich obywateli UE do składania petycji w Parlamencie Europejskim.

Włączone do Traktatu amsterdamskiego z 1996 roku, prawo to zostało wcześniej przyjęte przez wewnętrzne regulacje Parlamentu Europejskiego, choć jego przyjęcie do traktatu konstytucyjnego wzmocniło jego wymiar.

Artykuł 194 obejmuje tym prawem obywateli trzeciego świata zamieszkujących legalnie terytorium UE oraz członków stowarzyszeń, spółek, organizacji (osoby fizyczne, prawne) z siedzibą w Państwie Członkowskim.

Petycje są oceniane przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego. Jeśli są uznane za dopuszczalne, mogą prowadzić do wstępnego dochodzenia i do przyjęcia środków w celu podjęcia próby rozwiązania problemu. Treść petycji musi dotyczyć bezpośrednio interesu osoby, która ją składa. Może być złożona drogą pocztową albo za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego w każdym z języków urzędowych UE.

Translated from Peticiones al Parlamento Europeo: pida por esa boquita