Participate Translate Blank profile picture
Image for Ile rzeczy potrzeba do życia?

Ile rzeczy potrzeba do życia?

Published on

Lifestyle

Ponad czterdzieści lat po ukazaniu się krytykującej materializm powieści „Rzeczy” Georges’a Pereca, szwedzka fotograf Sannah Kvist pokazuje jak niewiele potrzeba ich do życia.

I jak bardzo nieaktualna jest już dziś ta powieść.

San­nah (rocz­nik ’86) miesz­ka w Sztok­hol­mie, gdzie pra­cu­je jako ma­szy­nist­ka i fo­to­graf. Jej pro­jekt „All I own” to por­tret tych przed­sta­wi­cie­li po­ko­le­nia ’80, któ­rzy do­ko­na­li już wy­bo­ru mię­dzy „mieć” i „być”.

Ar­tyst­ka po­pro­si­ła uczest­ni­ków pro­jek­tu o stwo­rze­nie rzeź­by-in­sta­la­cji ze wszyst­kich rze­czy, które po­sia­da­ją, po czym sfo­to­gra­fo­wa­ła rzeź­bę z jego twór­cą. Na zdję­ciach wi­dzi­cie Niki, Calle, Ben­ja­mi­na, Evę, Karla, San­nah, Si­mo­na, An­dreę i Åsa.

*

*

*

*

*

*

*