Participate Translate Blank profile picture
Image for GDY WYOBRAŹNIA NIE ZNA GRANIC: „SZTUKA KLOCKÓW” (ang. „The Art Of The Brick”)

GDY WYOBRAŹNIA NIE ZNA GRANIC: „SZTUKA KLOCKÓW” (ang. „The Art Of The Brick”)

Published on

Story by

Evelyn Luz

Translation by:

Magdalena Wawrzyńska

W tym ty­go­dniu moja re­cen­zja do­ty­czy sztu­ki współ­cze­snej. Tym razem od­wie­dzi­łam je­dy­ną w swoim ro­dza­ju wy­sta­wę cza­so­wą „Sztu­ka kloc­ków” (ang. „The Art Of The Brick”), która za­go­ści­ła w bu­dyn­ku       bruk­sel­skiej gieł­dy pa­pie­rów war­to­ścio­wych (ang. The Brus­sels Stock Exchan­ge), zna­nym rów­nież jako         La Bo­ur­se.

Już od kilku mie­się­cy wy­sta­wa znaj­du­je się w mie­ście i po­zo­sta­nie w nim  aż do 21 kwiet­nia, więc  nie ma wy­mów­ki, że się na nią nie zdąży!

Ame­ry­kań­ski ar­ty­sta Na­than Sa­waya jest praw­dzi­wym ge­niu­szem na­szych cza­sów. Źró­dłem jego in­spi­ra­cji stały się po­pu­lar­ne kloc­ki do za­ba­wy zwane LEGO; pro­ste, pla­sti­ko­we kloc­ki  z nie­koń­czą­cy­mi się               moż­li­wo­ścia­mi two­rze­nia ty­się­cy dzieł sztu­ki.

Dla nie­któ­rych ludzi może to się wy­da­wać pro­ste, ale ci, któ­rzy do­brze wie­dzą ile czasu i pre­cy­zji trze­ba     wło­żyć w zbu­do­wa­nie cze­go­kol­wiek uży­wa­jąc tych po­pu­lar­nych kloc­ków, z pew­no­ścią będą po­zy­tyw­nie za­sko­cze­ni i do­ce­nią tą wy­sta­wę.

Oka­zu­je się, że jest pe­wien zwią­zek mię­dzy wszyst­ki­mi wy­sta­wio­ny­mi dzie­ła­mi.  Na po­cząt­ku wy­sta­wa       uka­zu­je pro­ste przed­mio­ty co­dzien­ne­go użyt­ku w po­więk­szo­nym roz­mia­rze, stop­nio­wo pro­wa­dząc nas do   zro­zu­mie­nia  ścież­ki twór­czej pana Sa­waya. Po­łą­cze­nia ko­lo­rów i kształ­tów spra­wia­ją, że dzie­ła ar­ty­sty wy­wo­łu­ją różne uczu­cia , a jed­no­cze­śnie po­zo­sta­ją pro­sty­mi przed­mio­ta­mi  co­dzien­ne­go użyt­ku.

Magia, jaką two­rzą kloc­ki wzdłuż ga­le­rii może prze­nieść cię do roż­nych miejsc lub wie­ków, po­cząw­szy od re­ne­san­su i kla­sy­ków ta­kich jak „Dawid” lub „Mona Lisa”, po­przez sta­ro­żyt­ny Egipt aż po ame­ry­kań­ski gotyk, albo po pro­stu wzbu­dzić twój po­dziw dla ide­al­nej re­pli­ki „Klimt’s Kiss” w 3D.

Jest tu także część wy­sta­wy po­świę­co­na ko­rze­niom in­spi­ra­cji,  która po­zwa­la nam zro­zu­mieć, w jaki spo­sób ar­ty­ście udało się stwo­rzyć te wszyst­kie dzie­ła.  Jak sam autor wy­ja­śnia:

„Wszyst­kie moje oso­bi­ste roz­ter­ki i obawy, po­łą­czo­ne z głę­bo­kim pra­gnie­niem szczę­ścia uto­ro­wa­ły drogę       do bycia peł­no­eta­to­wym  ar­ty­stą.”

Z pew­no­ścią ta wy­sta­wa jest warta zo­ba­cze­nia! Co istot­ne, po­le­ca­na jest dla wszyst­kich grup wie­ko­wych,   jako że nie ma  żad­nych ogra­ni­czeń lub wzor­ców do na­śla­do­wa­nia w two­rze­niu sztu­ki.

Także i Ty daj szan­sę swo­jej kre­atyw­no­ści -  może stwo­rzysz nowe dzie­ło, które  warte bę­dzie opu­bli­ko­wa­nia. Po­puść wodze fan­ta­zji, twórz i baw się!

„Sztu­ka kloc­ków” (ang. „The Art Of The Brick”) : wy­sta­wa po­trwa do 21 kwiet­nia, nie prze­gap tego!

Story by

Translated from When Imagination is unlimIted "the art of the brIck"